Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/273/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie nadania statutu Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik do Uchwały Nr XI/273/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.

STATUT GLIWICKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zwane w skrócie "GCOP" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1515),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.),

3) ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1118 z pózn. zm),

4) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1202 z późn. zm.),

5) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013, poz. 330 z późn. zm.),

6) statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 2. 1. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.

2. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi działalność na rzecz:

- organizacji pozarządowych,

- podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej nie ujętych wyżej,

- wolontariuszy,

- społeczników oraz grup założycielskich działających w obszarze pożytku publicznego,

- podmiotów otoczenia sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej (m.in. instytucji publicznych i prywatnych przedsiębiorstw),

zwanych dalej organizacjami.

3. Siedzibą GCOP jest miasto Gliwice.

4. Obszar działania GCOP w zakresie realizacji celów statutowych obejmuje teren działania miasta Gliwice.

Rozdział 2
Cele i zadania

§ 3. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych realizując potrzeby organizacji, kieruje się
w szczególności:

- dobrem organizacji,

- poszanowaniem praw tych organizacji,

- poszanowaniem odrębności tych organizacji,

- koniecznością wspierania rozwoju organizacji poprzez możliwość dostępu do informacji.

§ 4. 1. Cele Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych:

1) wspomaganie doradcze, szkoleniowe, informacyjne i techniczne działających w Gliwicach organizacji;

2) tworzenie i rozwój warunków sprzyjających aktywizacji mieszkańców, budowaniu społeczności lokalnych oraz współpracy lokalnych liderów, instytucji publicznych i pozarządowych;

3) wspieranie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i społeczników w realizacji ich przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej;

4) rozwijanie działalności wolontarystycznej;

5) integrowanie sektora pozarządowego;

6) upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności obywatelskiej, inicjatyw oddolnych, wolontariatu;

7) wspieranie podmiotów ekonomii społecznej;

8) wspieranie podmiotów otoczenia sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej (m.in. instytucji publicznych i prywatnych przedsiębiorstw);

9) inspirowanie i wspieranie tworzenia innowacyjnych form funkcjonowania instytucji publicznych
i pozarządowych;

10) rozwijanie dialogu i partnerstwa międzysektorowego.

2. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje swoje cele poprzez:

a. prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji;

b. organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje członków organizacji i osób zainteresowanych działalnością w ramach ekonomii społecznej;

c. udostępnianie organizacjom lokali oraz sprzętu będącego w posiadaniu jednostki;

d. gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego;

e. prowadzenie i aktualizację bazy danych o organizacjach działających na terenie Gliwic;

f. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych;

g. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej dotyczącej organizacji;

h. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań, ekspertyz i raportów dotyczących organizacji
i środowiska lokalnego;

i. działalność animacyjną w środowiskach lokalnych;

j. organizowanie i promocję różnych form wolontariatu;

k. organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach, seminariach w zakresie działalności prowadzonej przez jednostkę;

l. organizowanie i prowadzenie warsztatów i spotkań rozwojowo-integracyjnych dla członków organizacji, społeczników i wolontariuszy;

m. wsparcie organizacyjno-techniczne dla zespołów branżowych i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach;

n. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży;

o. organizowanie i prowadzenie wizyt studyjnych;

p. udział w porozumieniach, partnerstwach i konkursach organizowanych na rzecz grup wymienionych w par. 2.2.;

q. nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej;

r. organizowanie konkursów dla organizacji w zakresie wsparcia pozafinansowego;

s. realizację projektów finansowanych i dofinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;

t. organizowanie i przeprowadzanie konkursów na zadania zlecone przez Miasto Gliwice w zakresie realizowanych przez GCOP celów statutowych.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

2. Dyrektor GCOP działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania GCOP, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych w jednostce określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora jednostki w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.

5. Dyrektor w imieniu pracodawcy wykonuje wobec pracowników GCOP czynności z zakresu prawa pracy.

6. Nadzór nad działalnością GCOP sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 6. 1. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta.

2. Podstawą gospodarki GCOP jest plan finansowy (plan dochodów i wydatków).

3. Rachunkowość GCOP prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.

4. Za gospodarkę finansową GCOP odpowiedzialność ponosi dyrektor oraz główny księgowy w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa.

5. Mienie GCOP jest mieniem komunalnym.

6. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

7. Dyrektor planuje i nadzoruje wykonanie remontów oraz inwestycji.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

§ 7. 1. Statut GCOP nadaje Rada Miasta Gliwice.

2. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe