Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( . Dz. U z 2015 r , poz. 1515) , art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz U z 2013 r, poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2015 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej:

infoRgrafika

§ 2.

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały dokonać zmiany załącznika pn. "Plan dotacji celowych na 2015 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych" oraz załącznika pn." Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku". wprowadzonych do budżetu gminy Uchwałą Nr III/14/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Załączniki, o którym mowa wyżej, otrzymują nową treść i stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan dotacji celowych na 2015 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe