Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 z późn. zm./ , art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm. / oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 /M.P. z 2015r. poz.1025 /.

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2016 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 / M.P. z 2015r. poz.1025 / z kwoty 53,75 zł za 1dt do kwoty 47,00 zł za 1 dt.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe