Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy Kochanowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Na obszarze Gminy Kochanowice opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,50 zł (osiem złotych pięćdziesiąt groszy) miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) miesięcznie.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr IV/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


Uzasadnienie

Dotychczas obowiązujące stawki opłaty (w wysokości 7,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 14,00 zł, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane), ustalone w grudniu 2012 r., nie pokrywają w pełni kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. Notuje się wzrost masy odebranych odpadów komunalnych:

odpady zmieszaneodpady segregowane

2013r.875,5 ton92,3 ton

2014r.1322,90 ton314,12 ton

2015r.1233,37 ton320,22 ton

Podkreślić należy, że wartości wykazane za 2013 r. dotyczą odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, dane za 2014 r. dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych, a dane za 2015 r. dotyczą ilości zebranych z nieruchomości zamieszkałych w okresie styczeń - październik.

W związku z powyższym koniecznym jest podniesienie stawki opłaty, zarówno w stosunku do odpadów selektywnie zbieranych, jak i odpadów zmieszanych.

W sytuacji braku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych zaproponowano stawkę 25,00 zł na osobę. Jednostkowy koszt odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wskazany przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu stanowi ponad 4-krotność kosztu odbioru i zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych. Zatem zasadnym jest znaczne podniesienie stawki w przypadku braku segregacji. Ponadto stosunkowo wysoka stawka opłaty w przypadku braku segregacji zmobilizuje mieszkańców do prawidłowej segregacji.

Zaproponowane stawki opłaty nie przekraczają maksymalnych stawek opłaty, o których mowa w art. 6k ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. kwoty 25,98 zł w przypadku kiedy odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane oraz kwoty 51,96 zł w przypadku kiedy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Z uwagi na powyższe przyjęcie w/w projektu uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe