Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 6 ust 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn p o s t a n a w i a:

§ 1. 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XI/74/15 Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok w następujący sposób:

1) w § 1. ust. 1 pkt b) dotychczasową treść: "pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych" zastąpić nastepującą: "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych".

2) w § 5 ust. 1 dotychczasową treść: "Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku." zastąpić następującą: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Pozostałe zapisy uchwały nie zmieniają się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Róża Ochman-Szyguła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe