Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala

§ 1. 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XI/79/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn w następujący sposób:

1) w § 1. w ust. 1 wykreślić słowo "niezawodowej";

2) w § 3 ust. 1 dotychczasową treść: "Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku." zastąpić następującą: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Pozostałe zapisy uchwały nie zmieniają się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Róża Ochman-Szyguła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe