Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 roku, poz. 1515),

- oraz na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz.849 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Marklowice wynoszą rocznie:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,72 zł.

2) Od budynków mieszkalnych lub ich części, w których zainstalowano wyłącznie ekologiczne źródła ogrzewania budynku, na które nie udzielono dotacji z budżetu gminy od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,01 zł.

3) Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od różnicy ponad 350 m2 powierzchni użytkowej - 22,86 zł.

- od 1 m2 - do 350 m2 powierzchni użytkowej - 17,40 zł.

4) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,68 zł.

5) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,65 zł.

6) Od budynków mieszkalnych zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadani osób fizycznych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,75 zł.

7) Od pozostałych budynków lub ich części zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4, 00 zł.

8) Od pozostałych budynków lub ich części wyżej nie wymienionych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz budynków gospodarczych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,00 zł.

9) Od budowli - 2 % ich wartości

10) Od 1 m2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł.

b) pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł.

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,58 zł.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od m2 powierzchni.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone w ewidencji gruntów i budynków jako:

a) grunty (tereny różne) oznaczone symbolem - Tr

b) grunty oznaczone symbolem (drogi) - dr

2) grunty, budynki lub ich części:

a) wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

b) wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 roku w tej samej sprawie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice


mgr Krystyna Klocek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe