Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy Mstów

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 , art. 40, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2015r. poz.1515/ oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(1) / Dz.U z 2014r. poz. 849 z późn. zm./ (1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Rada Gminy Mstów
uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części mierzonej po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach zajętych wyłącznie napotrzeby mieszkalne w tym: garaże podziemne, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe bez klatek schodowych 0,61zł

2. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,15zł

3. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,64zł

4. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,62zł

5. Od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,40zł

6. Od wartości budowli lub ich części o których mowa w art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2%

7. Od gruntów:

a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 0,84zł

b) od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,58 zł

c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych nie sklasyfikowanych jako użytki rolne, leśne i nieużytki oraz nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, inną niż działalność rolnicza lub leśna w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20zł

d) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życia tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,00 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby:

a) ochrony przeciwpożarowej

b) działalności w zakresie upowszechniania kultury

c) działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu

d) gospodarski ściekowej w ramach użyteczności publicznej
z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVI/196/2012 z dnia 28 września 2012 roku.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Krzysztof Choryłek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe