Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy Mstów

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849z póź. zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwala :

§ 1.

Podatek od jednego środka transportowego w stosunku rocznym:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie763,- zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1.273,- zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton1.296,- zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

14 t

1.548,-

1.558,-

14 t i więcej

1.771,-

1.782,-

3 osie

12 t

19 t

2.070,-

2.080,-

19 t

25 t

2.294,-

2.305,-

25 t i więcej

2.391,-

2.402,-

4 osie i więcej

12 t

29 t

2.828,-

2.838,-

29 t i więcej

2.891,-

2.902,-

3. 3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton1.776,- zł.


4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach)

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

36 t

2.230,-

2.240,-

powyżej 36 t

1.950,-

2.860,-

3 osie i więcej

12 t

36 t

2.230,-

2.240,-

powyżej 36 t

2.891,-

2.902,-

5. 5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.548,- zł.

6. 6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12 t

36 t

1.761,-

1.771,-

powyżej 36 t

1.783,-

1.793,-

2 osie

12 t

36 t

1.782,-

1.792,-

powyżej 36 t

2.219,-

2.230,-

3 osie i więcej

12 t

36 t

1.803,-

1.814,-

powyżej 36 t

1.300,-

2.272,-

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca 1.761,- zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 2.209,- zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLI/318/2013 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2013 r.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Krzysztof Choryłek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe