Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy Mstów

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a), i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 95, poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz 613 z późn. zm.)

§ 1.

Na terenie Gminy Mstów wprowadza się opłatę targową.

§ 2.

Ustala się stawki dziennej opłaty targowej w wysokości określonej w załączniku do uchwały.

§ 3.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą przybycia na miejsce sprzedaży i wystawienia towaru.

§ 4.

1) Ustala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Opłatę targową pobiera się w każdym dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż na targowiskach.

3) Uiszczenie opłaty następuje w gotówce do rąk inkasentów.

4) Rada Gminy wyznacza na inkasentów: Pana Henryka Kalotę i Pana Marka Twarkowskiego celem zbierania opłaty targowej. Osoby te legitymować się będą stosownym zaświadczeniem.

5) Inkasenci otrzymują prowizję w wysokości 15% od sumy zainkasowanych wpłat.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XLIV/339/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 21 marca 2014r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Krzysztof Choryłek


Załącznik do Uchwały Nr XII/95/2015
Rady Gminy Mstów
z dnia 25 listopada 2015 r.

TABELA DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ

Przedmiot

Dzienne stawki
opłat w zł.

1.

2.

I. Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych i przyczep:

1. Od samochodu osobowego i wozu konnego;

2. Od samochodu o ładowności do 1,5 t włącznie i ciągnika;

3. Od samochodu o ładowności powyżej 1,5 t.;

4. Od sprzedaży z przyczepy opłata jest równa opłacie stosowanej przy sprzedaży z pojazdów samochodowych jak w punktach: I.1, I.2, I.3;

17,00

20,00

30,00

II. Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych i przyczep wyłącznie produktów rolnych, krajowych nieprzetworzonych:

1. Od samochodu osobowego i wozu konnego;

2. Od samochodu o ładowności do 1,5 t włącznie i ciągnika;

3. Od samochodu o ładowności powyżej 1,5 t.;

4. Od sprzedaży z przyczepy opłata jest równa opłacie stosowanej przy sprzedaży z pojazdów samochodowych jak w punktach: II.1, II.2, II.3;

10,00

12,00

15,00

III. Przy sprzedaży obnośnej.

7,00

IV. Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni:

1. Do 3m2 włącznie;

2. Powyżej 3m2 do 6m2;

3. Powyżej 6m2 do 12m2;

4. Powyżej 12m2 za kolejny m2 powierzchni użytkowej.

15,00

25,00

30,00

2,00

V. W pozostałych przypadkach

30,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe