Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/98/2015 Rady Gminy Mstów

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015 - 2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r, poz. 1515) oraz art. 21 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014r, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Mstów uchwala co następuje :

§ 1.

Przyjąć do realizacji wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Krzysztof Choryłek


Załącznik do Uchwały Nr XII/98/2015
Rady Gminy Mstów
z dnia 25 listopada 2015 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach
2015-2019.

I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy.

1. Aktualny stan zasobów mieszkaniowych Gminy.

Miejscowość

Ilość budynków

Ilość mieszkań ogółem

Ilość mieszkań stanowiących własność gminy

Powierzchnia użytkowa ogółem

(m2)

Powierzchnia użytkowa stanowiąca własność gminy (m2)

Mokrzesz ul. Krótka 3

1

2

2

78,18

30,18 mieszkanie socjalne

48,00 mieszkanie komunalne

Mstów ul.Wolności 58

1

2

2

114,10

114,10 komunalne

Krasice ul. Strażacka 7

1

4

3

198,40

147,20 komunalne

Brzyszów 50

1

4

2

183,26

92,24 komunalne

Zawada ul. Główna 19

1

2

2

102,00

102,00 komunalne

Małusy Wielkie 20

1

2

2

101,00

101,00 komunalne

Razem:

6

16

13 w tym:

1 socjalne i

12 komunalnych

776,94

30,18 socjalne

604,54 komunalne

Gmina Mstów nie planuje budowy nowych budynków mieszkalnych w latach 2015 - 2019, a w razie konieczności zapewnienia lokalu socjalnego, rozpatrzona zostanie sprawa adaptacji pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy, ewentualnie wynajem lokalu z innych źródeł.

2. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2015 - 2019

Rok

Lokale komunalne

Lokale socjalne

ogółem

2015

12

1

13

2016

11

1

12

2017

10

1

11

2018

10

1

11

2019

10

1

11

3. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy.

Stan techniczny budynków mieszkalnych Gminy jest zróżnicowany i zależy od wieku budynków, ich konstrukcji oraz wyposażenia w instalacje.

W większości budynki zostały wybudowane na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Są to budynki wolnostojące w miejscowościach: Mokrzesz, Krasice i Brzyszów.

Budynki w miejscowościach Zawada i Małusy Wielkie połączone są z budynkami szkolnymi.

Dwa lokale mieszkalne w Mstowie przy ulicy Wolności 58, mieszczą się w budynku w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia.

Stan techniczny budynków komunalnych w kolejnych latach ulegnie poprawie, w miarę przeprowadzanych remontów.

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji.

Rok wykonania robót remontowych i modernizacyjnych

Adres budynku objętego robotami

Rodzaj robót

Wartość robót w

2016

Mokrzesz ul. Krótka 3

Wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien

Malowanie klatki schodowej

4.000,-zł

4.000,-zł

2017

Krasice ul. Strażacka 7a

Remonty balkonów, modernizacja instalacji

7.000,-zł

2018

Brzyszów 50

Wymiana drzwi wejściowych

Malowanie klatki schodowej

7.000,-zł

2019

Zawada ul. Główna 19

Mstów ul. Wolności 58

Malowanie klatki schodowej

Wymiana instalacji

3.000,-zł

4.000,-zł

W budynkach mieszkalnych przeprowadzane są roczne o wartości 2.000,-zł oraz pięcioletnie o wartości 1.600,-zł, przeglądy stanu technicznego budynków.

III. Planowana sprzedaż lokali.

W latach 2016-2019 planuje się dokonać sprzedaży niżej wymienionych lokali w Domach Nauczyciela:

2016

Krasice ul. Strażacka 7 - 1 lokal na parterze

2017

Brzyszów nr 50 - 1 lokal na I piętrze

na wniosek osób posiadających tytuł prawny do danego lokalu.

Sprzedaż następować będzie w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) i po zastosowaniu bonifikaty ustalonej przez Radę Gminy odrębną uchwałą.

W przypadku wolnych lokali mieszkalnych w w/w budynkach, jeśli nie będzie chętnych do ich najmu, sprzedaż będzie dokonywana w trybie przetargu publicznego zgodnie z w/w ustawą.

IV. Zasady polityki czynszowej.

1. Wójt Gminy ustala w I kwartale każdego roku stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali.

2. Jednorazowa podwyżka czynszu nie może przekraczać 100% średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS.

3. Wysokość czynszu oraz warunki jego obniżenia w poszczególnych lokalach mieszkalnych uzależnione są od czynników wykazanych niżej:

- 100% stawki bazowej: dobre usytuowanie budynku, wyposażenie w wodę, c.o., c.c.w., wc z odprowadzeniem do kanalizacji gminnej, gaz przewodowy

- 86% stawki bazowej: dobre usytuowanie budynku, wyposażenie w wodę, c.o. wc z odprowadzeniem do kanalizacji gminnej

- 83% stawki bazowej: dobre usytuowanie budynku, wyposażenie w wodę, c.o., wc z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego

- 73% stawki bazowej: wyposażenie w wodę, c.o., wc z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego

- 56% stawka bazowa wyposażenie tylko w wodę.

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

W kolejnych pięciu latach nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a więc zarząd budynków prowadzi Gmina Mstów.

Zadania z zakresu zarządu obejmują w szczególności:

- zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych

- zawieranie i rozwiązywanie umów najmu

- naliczanie i pobieranie opłat za czynsz

- prowadzenie remontów, konserwacji i modernizacji budynków i lokali.

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

Koszty remontów, eksploatacji, inwestycji pokrywane będą w kolejnych latach:

- z wpływów za czynsze,

- ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy w poszczególnych latach.

Wysokość rocznych wydatków na gminny zasób mieszkaniowy określa Rada Gminy w uchwałach budżetowych, po analizie potrzeb zgłaszanych do planu budżetu każdego roku.

VII. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, koszty modernizacji i zarządu lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Termin wykonania

Koszty remontu

Koszty modernizacji

Koszty zarządu i eksploatacji

2016

4.000,-zł

4.000,-zł

brak

2017

4. 000,-zł

3.000,-zł

brak

2018

4.000, -zł

3.000,-zł

brak

2019

3.000,-zł

4.000,-zł

brak

VIII. Czynniki mające wpływ na poprawę gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy to:

a) proponowanie zamiany lokali pomiędzy lokatorami w celu wyeliminowania niemożności płacenia czynszu np. z powodu dużego metrażu

b) mobilizowanie lokatorów do wspólnego wykonywania prac porządkowych w częściach wspólnych budynków, jak i wokół budynków

c) szczególne uczulanie na akty wandalizmu i niszczenia części wspólnych budynków i trenów wokół nich.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe