Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 113/XIV/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 849 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 ze zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i budowle lub ich części:

a) zajęte wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,

b) zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,

c) zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury,

d) zajęte na potrzeby pomocy społecznej,

e) wykorzystywane na potrzeby aktywizacji społecznej oraz upowszechniania idei samorządowej

2. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ws.

§ 2. Zwolnienie określone w §1 ust. 1 nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 6/III/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe