Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 115/XIV/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 ze zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, jak niżej

Rodzaj środka transportowego

stawka podatku w złotych

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

540

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1092

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1200

2. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1320

3. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1092

4. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca

924

b) równej lub większej niż 22 miejsca

1860

5. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Rodzaj pojazdu

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

a) od 12 ton do mniej niż 13 ton

1 428

1 752

b) od 13 ton do mniej niż 14 ton

1 476

1 800

c) od 14 ton do mniej niż 15 ton

1 524

1 860

d) od 15 ton

1 584

1 920

trzy osie

e) od 12 ton do mniej niż 17 ton

1 656

1 992

f) od 17 ton do mniej niż 19 ton

1 704

2 040

g) od 19 ton do mniej niż 21 ton

1 752

2 100

h) od 21 ton do mniej niż 23 ton

1 800

2 148

i) od 23 ton do mniej niż 25 ton

1 860

2 196

j) od 25 ton

1 920

2 196

cztery osie i więcej

k) od 12 ton do mniej niż 25 ton

1 980

2 304

l) od 25 ton do mniej niż 27 ton

2 028

2 376

m) od 27 ton do mniej niż 29 ton

2 100

2 412

n) od 29 ton do mniej niż 31 ton

2 136

2 628

o) od 31 ton

2 196

2 688

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

dwie osie

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton

1 704

1 812

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton

1 764

1 848

c) od 25 ton do mniej niż 31 ton

1 800

1 884

d) od 31 ton

1 860

2 124

trzy osie i więcej

e) od 12 ton do mniej niż 40 ton

1 980

2 004

f) od 40 ton

2 292

2 760

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

jedna oś

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton

1 164

1 260

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton

1 224

1 320

c) od 25 ton

1 272

1 368

dwie osie

d) od 12 ton do mniej niż 28 ton

1 332

1 428

e) od 28 ton do mniej niż 33 ton

1 380

1 476

f) od 33 ton do mniej niż 38 ton

1 440

1 524

g) od 38 ton

1 488

1 836

trzy osie i więcej

h) od 12 ton do mniej niż 37 ton

1 500

1 512

i) od 37 ton

1 512

1 860

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej - nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 8/III/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe