Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 116/XIV/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 ze zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Mykanów wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na stanowiskach na terenie Gminy Mykanów określa się następująco:

1. przy sprzedaży na targowisku "Słoneczny Rynek" w Mykanowie 5,00 zł
(słownie: pięć złotych) dziennie od każdego stanowiska;

2. przy sprzedaży w innych miejscach poza targowiskiem "Słoneczny Rynek" w Mykanowie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) dziennie.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

- Pana Edwarda Sękowskiego

- Pana Ireneusza Mroza

- Pana Andrzeja Noszczyka

3. Opłata targowa może być wpłacana indywidualnie na rachunek podstawowy budżetu Gminy Mykanów BS Mykanów 08 8258 0005 2001 0000 0925 0001.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr 354/XXXVII/2014 z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe