Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55.IX.2015 Rady Gminy Starcza

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art.8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. , poz.849 z późn. zm.),

Rada Gminy Starcza uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -790 zł,

2)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 125 zł,

3)powyżej 9 ton - 1 200 zł;

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

dwie osie

12 ton

13 ton

680

740

13 ton

14 ton

810

820

14 ton

15 ton

1 160

1 340

15 ton

1 470

1 560

trzy osie

12 ton

17 ton

1 490

1 600

17 ton

19 ton

1 620

1 720

19 ton

21 ton

1 730

1 830

21 ton

23 tony

1 850

1 950

23 tony

25 ton

2 100

2 200

25 ton

2 230

2 320

cztery osie i więcej

12 ton

25 ton

2 240

2 390

25 ton

27 ton

2 420

2 500

27 ton

29 ton

2 540

2 680

29 ton

31 ton

2 620

2 850

31 ton

2 700

2 880


3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1)od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 780 zł

2)równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zwieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

dwie osie

12 ton

18 ton

1 380

1 510

18 ton

25 ton

1 520

1 640

25 ton

31 ton

1 800

1 920

31 ton

1 980

2 240

trzy osie i więcej

12 ton

40 ton

2 120

2 270

40 ton

2 480

2 920

4. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -950 zł;

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zwieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

jedna oś

12 ton

18 ton

580

640

18 ton

25 ton

700

750

25 ton

790

850

dwie osie

12 ton

28 ton

830

890

28 ton

33 tony

1 070

1 140

33 tony

38 ton

1 360

1 610

38 ton

1 620

2 100

trzy osie i więcej

12 ton

38 ton

1 380

1 620

38 ton

1 850

1 980

6. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1)mniejszej niż 22 miejsca - 1 340zł,

2)równej lub większej niż 22 miejsca - 1 700zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe