Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 61.IX.2015 Rady Gminy Starcza

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Starcza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Rada Gminy Starcza uchwala,

co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Starcza", stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 119/XVIII/13 Rady Gminy Starcza z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starcza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska


Załącznik do Uchwały Nr 61.IX.2015
Rady Gminy Starcza
z dnia 24 listopada 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Starcza

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Starcza , zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach;

2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło,

d) metal,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych, nadających się do odzysku i dalszego wykorzystania należy umieszczać w odrębnych workach lub przeznaczonych do tego celu pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji należy w miarę możliwości zagospodarować
w kompostownikach poprzez ich kompostowanie, a przy braku możliwości ich kompostowania, należy dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek samodzielnego dostarczania do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

5. Należy gromadzić odpady wielkogabarytowe odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych
w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować je do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź należy samodzielnie dostarczyć odpady wielkogabarytowe do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach nieprzeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierających substancji niebezpiecznych; dopuszcza się również spalanie na wolnym powietrzu suszu ogrodowego, chwastów i gałęzi pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone warunki przepisów odrębnych.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bieżącego likwidowania nawisów śnieżnych oraz sopli lodowych, w szczególności stwarzających zagrożenie dla przechodniów i mienia.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenów nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów.

4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych nieruchomościach lub w obiektach koszy na odpady, systematycznego ich opróżniania oraz niedopuszczania do ich przepełnienia.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym
i technicznym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, dokonywanie wymiany piasku
w piaskownicach dla dzieci w terminach wynikających z obowiązujących przepisów sanitarnych.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Zabrania się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, cieków i zbiorników wodnych.

3. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz warunki rozmieszczenia i utrzymania tych pojemników

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do utrzymywania pojemników służących do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny spełniać wymagania Polskich Norm, zapewniając bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przez opróżnianie.

4. Pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne o pojemności od 20 l - 70 l,

2) kosze ustawione w miejscach publicznych ( nie będące koszami ulicznymi) o pojemności od 20 l- 70 l,

3) pojemniki (kosze) na odpady zmieszane o pojemności 120 l - 1100 l, w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemników oraz częstotliwość odbioru,

4) przezroczyste worki foliowe na odpady zbierane selektywnie, o pojemności co najmniej 60 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę

b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

c) zielony - z przeznaczeniem na szkło

d) brązowy - z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone.

5) pojemniki (kubły) do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, plastik, papier, odpady zielone i biodegradowalne o pojemności co najmniej 120 l.

5. W przypadku braku worków o odpowiednich kolorach, dopuszcza się umieszczenie odpadów, o których mowa w pkt.4 w workach bezbarwnych.

6. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) - o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla zabudowy mieszkaniowej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l

2) dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

3) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 700 l,

4) dla zakładów rzemieślniczych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

5) dla lokali handlowych branży spożywczej-nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

7) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

8) dla obiektów użyteczności publicznej - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

9) dla ogródków działkowych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 60 l,

10) dla cmentarzy - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

11) dla domów letniskowych, w tym budynków mieszkalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.

§ 7. 1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

§ 8. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 20 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 1000 m,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiacie przystankowej, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości na której znajdują się obiekty użyteczności publicznej co najmniej jeden raz
w miesiącu,

c) dla punktów selektywnego zbierania odpadów według potrzeb co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) odpady wielkogabarytowe co najmniej jeden raz w roku,

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych.

5) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 10. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i worek przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 11. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. Odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy kompostować na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

§ 13. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu I, kierując się zasadą lepszej technologii.

§ 14. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów
w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach
w zabudowie jednorodzinnej.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości,
a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu - także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) nie wprowadzanie zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt.

7) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami :

1) zwierzęta są utrzymywane na terenie nieruchomości w zagrodach, teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak m.in.: nieprzyjemne zapachy, hałas,

3) spełnienia wymogów sanitarnych, porządkowych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

2. Nie należy utrzymywać zwierząt gospodarskich na nieruchomościach w odległości 50 m od budynków wielorodzinnych, szkół i przedszkoli, placówek służby zdrowia oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej.

3. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych pozostawionych na chodnikach ,ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Wymagania dotyczące wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,

2) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,

3) na której prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich,

4) obiekty użyteczności publicznej,

5) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku,
w miesiącu wrześniu lub październiku,

3. Właściciele pozostałych nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe