Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 63.IX.2015 Rady Gminy Starcza

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 t), art. 6 l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.)

Rada Gminy Starcza uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Właściciele zamieszkałych nieruchomości, położonych na terenie gminy Starcza zobowiązani są wnosić z góry opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe (kwartał) w terminach :

1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku,

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 31 lipca danego roku,

4) za IV kwartał do 31 października danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Starcza lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Starcza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 123/XVIII/13 Rady Gminy Starcza z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe