Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 65.IX.2015 Rady Gminy Starcza

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 m ust.1a i ust.1b oraz art. 6 n ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Rada Gminy Starcza uchwala,

co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych w gminie Starcza.

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się, że deklaracja, o której mowa w § 1 winna być złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub wystąpienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 124/XVIII/13 Rady Gminy Starcza z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe