Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/137/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 444.172,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000,00

1) w roz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 35.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł

w tym; - wpływy z różnych opłat o kwotę 35.000,00 zł

2. w dziale 750 -Administracja publiczna o kwotę 5.035,00

1) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.035,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.035,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.035,00 zł

w tym; - wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.035,00 zł

3. w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.300,00 zł

1) w roz.75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.300,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.300,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 2.300,00 zł

w tym; - wpływy z podatku rolnego o kwotę 2.300,00 zł

4. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 169.237,00 zł

1) w roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 163.467,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 163.467,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 163.467,00 zł

2) w roz.85232 - Centra Integracji Społecznej o kwotę 5.770,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.770,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.770,00 zł

w tym; - wpływy z usług i pozostałe dochody o kwotę 5.770,00 zł

5. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.000,00 zł

1) w roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 18.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 18.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 18.000,00 zł

w tym; - środki z Funduszu Pracy o kwotę 18.000,00 zł

6. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 214.600,00 zł

1) w roz.92601 - Obiekty sportowe o kwotę 197.300,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 197.300,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 197.300,00 zł

w tym: - wpływy z usług i pozostałe dochody o kwotę 197.300,00 zł

2) w roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 17.300,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 17.300,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 17.300,00 zł

w tym; - wpływy z usług i pozostałe dochody o kwotę 17,300,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 2.132.824,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.078.224,00

1) w roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.078.224,00 w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 2.078.224,00

z tego; - dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2.078.224,00

2. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 54.600,00 zł

1) w roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 54.600,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 54.600,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 54.600,00 zł

w tym: - wpływy z usług i pozostałe dochody o kwotę 54.600,00 zł

3. Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 192.383.759,64 zł, w tym: - dochody bieżące 174.079.022,64 zł, - dochody majątkowe 18.304.737,00 zł.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 4.974.416,00 zł, w tym:

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.379.174,00 zł

a) w roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.329.174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 90.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.239.174,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.239.174,00 zł

b) w roz.60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

c) w roz.60095 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 208.250,00 zł, w tym:

a) w roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 208.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 23.250,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.250,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.250,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 185.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 185.000,00 zł

3) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 67.442,00 zł

a) w roz.71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego o kwotę 27.442,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 27.442,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.442,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.927,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.515,00 zł

b) w roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł

4) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.630.000,00 zł

a) w roz.75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 313.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 313.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 313.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 313.000,00 zł

b) w roz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.217.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.175.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.175.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 70.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.105.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 42.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 42.000,00 zł

c) w roz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 91.805,24 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.194,76 zł

5) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 347.500,00 zł

a) w roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

b) w roz.75414 - Obrona cywilna o kwotę 37.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 37.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 37.000,00 zł

c) w roz.75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 290.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 290.500,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 272.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 87.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 185.000,00 zł

6) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 670.000,00 zł

a) w roz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 670.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 670.000,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 670.000,00 zł

7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 320.000,00 zł, w tym:

a) w roz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 320.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 320.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 320.000,00 zł

8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.000,00 zł, w tym:

a) w roz.90095 - Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 45.000,00 zł

9) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37.050,00 zł, w tym:

a) w roz.92116 - Biblioteki o kwotę 22.050,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 22.050,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 22.050,00 zł

b) w roz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł

10) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 270.000,00 zł, w tym:

a) w roz.92601 - Obiekty sportowe o kwotę 270.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 270.000,00 zł

4. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 3.285.764,00 zł, w tym:

1. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.035,00

a) w roz.75421 - Zarządzanie kryzysowe o kwotę 5.035,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.035,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.035,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.035,00 zł

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.770.105,00 zł, w tym:

a) w roz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 322.127,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 322.127,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 322.127,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 322.127,00 zł

b) w roz.80104 - Przedszkola o kwotę 255.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 255.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 255.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 255.000,00 zł

c) w roz.80110 - Gimnazja o kwotę 968.763,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 968.763,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 757.263,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 211.500,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 211.500,00 zł

d) w roz.80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 85.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 85.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 85.000,00 zł

e) w roz.80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 56.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 56.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 56.000,00 zł

f) w roz.80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 66.715,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 66.715,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 66.715,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 66.715,00 zł

k) w roz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 16.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 16.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.500,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16.500,00 zł

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 604.770,00 zł, w tym:

a) w roz.85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 199.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 199.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 199.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 199.000,00 zł

b) w roz.85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 100.000,00 zł

c) w roz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 6.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.000,00 zł

d) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 294.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 294.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 294.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 294.000,00 zł

f) w roz.85232 - Centra Integracji Społecznej o kwotę 5.770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.770,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.770,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.770,00 zł

4. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 348.548,00 zł, w tym:

a) w roz.85305 - Żłobki o kwotę 110.548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 110.548,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 110.548,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 110.548,00 zł

b) w roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 238.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 238.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 238.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 238,000,00 zł

5. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 225.016,00 zł, w tym:

a) w roz.85401 - Świetlice szkolne o kwotę 98.985,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 98.985,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 98.985,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 98.985,00 zł

b) w roz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 42.461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 42.461,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 42.461,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 42.461,00 zł

c) w roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 77.572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 77.572,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 77.572,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 77.572,00 zł

d) w roz.85495 - Pozostała działalność o kwotę 5.998,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.998,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.998,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.998,00 zł

6. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 53.790,00 zł, w tym:

a) w roz.92116 - Biblioteki o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.000,00 zł

b) w roz.92118 - Muzea o kwotę 23.790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 23.790,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 23.790,00 zł

7. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 278.500,00 zł, w tym:

a) w roz.92601 - Obiekty sportowe o kwotę 107.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 107.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 107.500,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 107.500,00 zł

b) w roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 171.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 171.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 171.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 171.000,00 zł

§ 5. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok, polegającą na :

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.746,00 zł, w tym:

1) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.746,00 zł

a) w roz.85401 - Świetlice szkolne o kwotę 1.746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.746,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.760,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.746,00 zł

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.746,00 zł, w tym:

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.746,00 zł

a) w roz.80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 1.746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.746,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.746,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.746,00 zł

3. Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 201.094.363,64 zł, w tym: - wydatki bieżące 176.186.940,64 zł, - wydatki majątkowe 24.907.423,00 zł.

§ 6. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Załącznik do Uchwały Nr XV/137/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa rozdziału

Kwota dotacji podmiotowych ogółem

w tym:

Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

2

3

4

5

6

7

1

801

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

174 874,00 zł

-

174 874,00 zł

2

801

80110

Gimnazja

2 461 845,34 zł

-

2 461 845,34 zł

3

801

80120

Licea ogólnokształcące

976 427,00 zł

-

976 427,00 zł

4

801

80130

Szkoły zawodowe

157 000,00 zł

-

157 000,00 zł

5

801

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

234 488,00 zł

-

234 488,00 zł

6

801

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

73 633,00 zł

-

73 633,00 zł

7

853

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

91 555,00 zł

-

91 555,00 zł

8

854

85415

Pomoc materialna dla uczniów

350,00 zł

-

350,00 zł

9

921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 173 132,00 zł

2 173 132,00 zł

-

10

921

92116

Biblioteki

962 625,00 zł

962 625,00 zł

-

11

921

92118

Muzea

821 193,00 zł

821 193,00 zł

-

RAZEM

8 127 122,34 zł

3 956 950,00 zł

4 170 172,34 zł


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 444.172,00 zł, następuje w związku z :

- przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków z Funduszu Pracy w kwocie 18.000,00 zł na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach,

- otrzymaniem dochodów z wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 2.300,00 zł,

- uzyskaniem przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" wyższych dochodów z wpływów ze sprzedaży biletów kąpieliska ekologicznego, wydzierżawieniem kawiarni oraz wpływem podatku VAT za rok 2014 w kwocie 214.600,00 zł,

- otrzymania wyższych dochodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 35.000,00 zł,

- otrzymaniem od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowania w kwocie 5.035,00 zł, w związku z kradzieżą światłowodu kamer monitoringu,

- uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu terminowego przekazywania pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz wpłat kontrahentów z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 5.770,00 zł,

- otrzymaniem wyższych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów za dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 163.467,00 zł.

Ponadto zaproponowano zmniejszenie planu dochodów w kwocie 2.132.824,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.078.224,00 zł oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 54.600,00 zł.

Zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.974.416,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2.896.192,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.078.224,00 zł, w tym :

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.379.174,00 zł,

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 208.250,00 zł,

- w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 67.442,00 zł,

- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.630.000,00 zł,

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 347.500,00 zł,

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 670.000,00 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 320.000,00 zł,

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.000,00 zł,

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37.050,00 zł,

- w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 270.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są zabezpieczeniem wydatków bieżących w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta w kwocie 3.285.764,00 zł.

Ponadto zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.746,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników szkół podstawowych specjalnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe