Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/141/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1; w związku z art. 14 ust. 8 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm), na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice

Rada Miejska w Świętochłowicach

1. Stwierdza, że przyjęte ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr LVII/422/10 z dnia 3 listopada 2010 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XLV/488/14 z dnia 14 lutego 2014 r.

2. Uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU NA TERENIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POMIĘDZY ULICAMI: BYTOMSKĄ, UROCZYSKO, KRASICKIEGO ORAZ DROGOWĄ TRASĄ ŚREDNICOWĄ

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową o powierzchni około 8,47 ha.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową obejmuje obszar określony na rysunku planu, zlokalizowany w centralnej części miasta.

3. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.);

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem literowym;

4) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie dominujące, obejmujące min. 60% powierzchni działki budowlanej lub co najmniej 50% wszystkich powierzchni użytkowych obiektów istniejących i projektowanych położonych w granicach terenu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy rozumieć przeznaczenie uzupełniające, określające jedną lub kilka funkcji, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe terenu i mogą z nim harmonijnie współistnieć, obejmujące maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej lub maksymalnie 50% wszystkich powierzchni użytkowych obiektów istniejących i projektowanych w obszarze działki budowlanej, położonych w granicach terenu;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć granicę obszaru z możliwością lokalizacji budynków, nośników reklamowych bez prawa jej przekroczenia w kierunku linii rozgraniczającej tereny z dopuszczeniem przekroczenia tej granicy przez elementy budynków takie jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkony, okapy, wykusze, podesty;

8) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ściśle określoną granicę ustalającą lokalizację budynków w pierwszej linii zabudowy, tj. budynku głównego o przeznaczeniu podstawowym, z dopuszczeniem przekroczenia tej granicy przez elementy budynków takie jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkony, okapy, wykusze, podesty;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach działki budowlanej do powierzchni działki budowlanej;

10) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć tereny w granicach działki budowlanej wymienione w definicji zawartej w §3 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.);

11) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej budynku (suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku w zewnętrznym obrysie murów) do powierzchni działki budowlanej;

12) tablicy reklamowej - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

13) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

14) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują ;

15) dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek budowlanych i obiektów;

16) miejscach postojowych - należy przez to rozumieć miejsca zapewniające obsługę w zakresie parkowania realizowaną poprzez: parkingi, stanowiska postojowe, garaże jedno- lub wielostanowiskowe, jedno- lub kilkupoziomowe;

17) proekologicznych źródłach ciepła - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła, dopuszczonych do eksploatacji na postawie odpowiednich certyfikatów i aktualnych norm;

18) adaptacji - należy przez to rozumieć zachowanie istniejących budynków z możliwością przeprowadzenia robót związanych z remontem, rozbudową i przebudową na zasadach ustalonych w przepisach niniejszej uchwały;

19) trasie rowerowej - należy przez to rozumieć zespół wydzielonych dróg (ścieżek) rowerowych i pieszo-rowerowych, pasów rowerowych na jezdniach ulic zapewniających ruch rowerowy;

20) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 10°;

21) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) wysokość liczoną w metrach od poziomu terenu do najwyższego punktu obiektu budowlanego nie będącego budynkiem,

b) wysokość budynku zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu Prawa budowlanego.

§ 3. 1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne i tekstowe:

1) granica opracowania;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązująca linia zabudowy;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) tereny płytkiej eksploatacji;

6) lokalizacja szybów pokopalnianych;

7) złoże węgla kamiennego "Barbara-Chorzów" - w granicach całego obszaru objętego planem;

8) symbole terenów:

a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej,

c) MN/MW -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,

d) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e) U - tereny zabudowy usługowej,

f) UI - tereny zabudowy usługowej - usług komunikacji;

g) Z - tereny zieleni,

h) KDD - tereny dróg publicznych - drogi klasy dojazdowej,

i) KW - tereny dróg wewnętrznych,

j) Kx - ciągi pieszo-jezdne.

2. W granicach całego obszaru objętego planem występuje złoże węgla kamiennego "Barbara-Chorzów".

3. Istniejące i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej wraz ze strefami technicznymi mają charakter informacyjny.

4. W granicach każdej działki budowlanej dopuszcza się, jako uzupełnienie istniejącego lub projektowanego zagospodarowania, lokalizację:

1) dojazdów niewydzielonych;

2) tras pieszych i rowerowych;

3) miejsc postojowych - nie dotyczy terenu Z;

4) zieleni;

5) obiektów małej architektury;

6) urządzeń i elementów infrastruktury technicznej z wyłączeniem lądowisk;

7) urządzeń i obiektów służących ochronie środowiska, w tym ochronie przed hałasem;

8) budowli terenowych, takich jak: podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenie ogrodowe.

4. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia dopuszczalnego określonego indywidualnie dla działek budowlanych.

5. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dla celów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w uchwale.

6. Dla wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem terenu obowiązują ustalenia terenowe planu, określone w formie zapisów ogólnych i szczegółowych.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich wyznaczonych terenów:

1) lokalizacja obiektów w sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych i wewnętrznych została określona na rysunku planu w formie linii zabudowy;

2) maksymalna wysokość zabudowy nie będącej budynkami - 18 m;

3) ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych i płyt blaszanych od strony przestrzeni publicznych - dotyczy terenów MN, MN/MW, MW, MW/U, U, UI,

b) w przypadku realizacji ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych lub pełnych do wysokości 1 m, a w pozostałej części ażurowych umożliwiających naturalne migracje drobnych zwierząt;

4) ustala się zasady rozmieszczania tablic i urządzeń reklamowych:

a) nakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne elewacji budynków,

b) forma architektoniczna tablicy i urządzenia reklamowego musi nawiązywać do charakteru i wystroju elewacji, a tablica i urządzenie reklamowe muszą być zamontowane płasko na elewacji budynku, co oznacza, że nie mogą wystawać poza obrys elewacji ponad 25 cm, z dopuszczeniem realizacji kasetonów reklamowych mocowanych prostopadle do elewacji, pod warunkiem, iż stosunek powierzchni urządzenia reklamowanego zamocowanego do elewacji do powierzchni prostopadłej do elewacji będzie nie mniejszy niż 5,

c) tablice i urządzenia reklamowe na budynkach lokalizować w sposób nie naruszający ciągłości kompozycji, bryły i wystroju architektonicznego,

d) maksymalna powierzchnia tablicy i urządzenia reklamowego na ogrodzeniach 2 m2, w pozostałych przypadkach 4 m2; dla terenów MW/U40 i UI39 maksymalna powierzchnia tablicy i urządzenia reklamowego 18 m2,

e) zakaz lokalizacji tablicy i urządzenia reklamowego na ogrodzeniach wychodzących poza jego obrys,

f) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych na obiektach małej architektury, urządzeniach infrastruktury technicznej, na drzewach, w sąsiedztwie znaków drogowych,

g) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych pulsujących, fosforyzujących z dopuszczeniem stosowania tablic i urządzeń podświetlanych i świetlnych;

5) ustala się zasady rozmieszczania szyldów:

a) nakaz lokalizacji szyldów na wysokości pierwszej kondygnacji (parteru) w strefie nadokiennej,

b) nakaz montażu szyldów płasko na elewacji budynków,

c) nakaz lokalizacji szyldów w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne elewacji budynków,

d) nakaz lokalizacji szyldów nawiązujących do charakteru i wystroju elewacji,

e) nakaz lokalizacji szyldów w sposób nienaruszający ciągłości kompozycji, bryły i wystroju architektonicznego,

f) zakaz lokalizacji szyldów wystających poza obrys budynku,

g) zakaz lokalizacji szyldów świetlnych, pulsujących, fosforyzujących, z dopuszczeniem stosowania szyldów podświetlanych,

h) maksymalna powierzchnia szyldu - 2 m2; dla terenu UI39 maksymalna powierzchnia szyldu 18 m2,

i) maksymalna liczba szyldów na jeden lokal użytkowy na jednej elewacji budynku - 3.

§ 5. W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:

1) niezależnie od ustaleń zdefiniowanych dla poszczególnych przeznaczeń obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska są wymogi wynikające z przepisów odrębnych;

2) nakazy:

a) odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku możliwość stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe z dopuszczeniem zastosowania innych rozwiązań spełniających wymogi przepisów ochrony środowiska,

b) stosowania proekologicznych źródeł ciepła dla celów grzewczych i socjalno - bytowych,

c) ochrony przed hałasem terenów oznaczonych symbolami:

- MN, MN/MW jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MW, MW/U jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

d) ograniczenia wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu,

e) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach o odpadach oraz ustalenia planu,

f) w przypadku lokalizacji miejsc postojowych, dla miejsc postojowych o łącznej powierzchni powyżej 0,1 ha ustala się nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez separatory błota i oleju;

3) zakazy:

a) odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, które nie są oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami obowiązującego prawa, do wód i do ziemi,

b) zagospodarowania terenów na cele związane z magazynowaniem, zbieraniem odpadów, w tym złomu i odpadów niebezpiecznych oraz prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami,

c) prowadzenia działalności, której uciążliwości wykraczają poza granicę działki budowlanej, do której użytkownik posiada tytuł prawny za wyjątkiem dopuszczeń zawartych w punkcie 4;

4) dopuszcza się:

a) realizację dróg publicznych, infrastruktury technicznej, w tym z zakresu łączności publicznej mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem dotrzymania wszelkich ograniczeń i wymogów wynikających z przepisów odrębnych,

b) realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem dotrzymania wszelkich ograniczeń i wymogów wynikających z przepisów odrębnych.

§ 6. 1. W obszarze opracowania planu nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas ziemnych.

2. W obszarze opracowania planu występują obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody (teren Z41).

3. W obszarze planu występują:

1) złoże węgla kamiennego "Barbara-Chorzów" w obszarze którego ustala się nakaz uwzględnienia aktualnych warunków geologicznych - w granicach opracowania planu;

2) tereny płytkiej eksploatacji, w obszarze których ustala się nakaz uwzględnienia aktualnych warunków geologiczno-górniczych;

3) szyby pokopalniane, w obszarze których ustala się zakaz zabudowy. W promieniu 30 m od wyznaczonych na rysunku planu szybów ustala się nakaz uwzględnienia aktualnych warunków geologiczno-górniczych.

§ 7. Nie ustala się zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów w obszarze opracowania planu.

§ 8. Ustala się zasady przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości:

1) w granicach objętych planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) podstawowy kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych - 90°; w przypadku scaleń i podziałów dokonanych w obrębie grup istniejących działek o innym kącie przeważającym - kąt należy odpowiednio dostosować;

3) ustala się minimalne powierzchnie oraz szerokość frontu działek w terenach przeznaczonych w planie dla różnego typu zabudowy i zainwestowania:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- dla zabudowy wolnostojącej - 350 m2, front 12 m ,

- dla jednego segmentu w zabudowie bliźniaczej - 300 m2, front 10 m,

- dla jednego segmentu w zabudowie szeregowej - 300 m2, front 8 m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 800 m2, front 18 m,

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami - 800 m2, front 18 m,

d) dla zabudowy usługowej - 800 m2, front 20 m,

e) dla garaży - 120 m2, front 15 m,

f) dla pozostałych terenów - 15 m2, front 3 m,

g) dopuszcza się zmniejszenie powierzchni i frontu działki wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki i szerokości frontu działki,

h) dla urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej, pieszej, rowerowej dopuszcza się wyznaczenie mniejszych działek.

§ 9. Ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej:

1) ustala się powiązanie istniejącego układu sieci w ramach obszaru objętego planem z istniejącym układem sieci zlokalizowanym poza obszarem opracowania planu;

2) ustala się w obszarze opracowania planu system zaopatrzenia w wodę z wodociągów lokalnych;

3) ustala się w obszarze opracowania planu nakaz odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej, a wody opadowej do kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku możliwość stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe;

4) ustala się, przy budowie lub przebudowie sieci energetycznych, realizację jako sieci i przyłącza kablowe lub napowietrzne;

5) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, zmianę przebiegu istniejących sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, ich rozbudowę oraz zmianę parametrów technicznych;

6) w celu obsługi terenu objętego planem ustala się możliwość przeprowadzenia sieci i przyłączy stanowiących kontynuację sieci zlokalizowanych poza obszarem przedmiotowego planu.

§ 10. Ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:

1) ustala się powiązanie układu komunikacyjnego w ramach obszaru objętego planem z ulicami: Krasickiego, Bytomską, Drogową Trasą Średnicową;

2) ustala się obsługę terenów przez ustalony w planie system dróg publicznych oraz, w przypadku braku możliwości dojazdu do poszczególnych działek budowlanych, w oparciu o dojazdy niewydzielone;

3) w obszarze opracowania planu wyznacza się następujące klasy dróg:

a) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe - KDD, dla których ustala się:

- szerokości w liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych i wynoszą minimum 10 m i maksimum 28 m,

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych;

b) tereny dróg wewnętrznych - KW, dla których ustala się:

- szerokości w liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku planu,

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,

- dopuszcza się realizację drogi jako ciągu pieszo - jezdnego;

c) ciągi pieszo-jezdne - Kx, dla których ustala się:

- szerokości w liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku planu,

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

4) w obszarze opracowania planu dopuszcza się realizację dojazdów niewydzielonych o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi z zakresu zagospodarowania terenu;

5) ustala się zasady obsługi w zakresie miejsc postojowych:

a) dopuszcza się utrzymanie istniejących miejsc postojowych naziemnych oraz istniejących garaży,

b) ustala się realizację miejsc postojowych w granicach działki budowlanej, wzdłuż istniejących i projektowanych dróg w formie pasów lub zatok postojowych,

c) ustala się realizację miejsc postojowych w granicach działki budowlanej jako parkingi i garaże z zakazem lokalizacji w granicy z drogami publicznymi i w pierwszej linii zabudowy,

d) zakaz lokalizacji wolnostojących garaży; w przypadku lokalizacji garaży nakaz realizacji zespołu garaży tj. min. pięciu o tych samych gabarytach - nie dotyczy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e) ustala się nakaz realizacji na każde 10 miejsc postojowych 1 miejsca postojowego dla użytkowników karty parkingowej,

f) ustala się nakaz realizacji miejsc parkingowych dla terenów:

- MN, MN/MW - minimum 1,5 miejsca/1 lokal mieszkalny,

- MW, MW/U - minimum 1,5 miejsca/1 lokal mieszkalny oraz 1 miejsce/80 m2 powierzchni użytkowej części usługowej,

- U, UI - minimum 1 miejsce/80 m2 powierzchni użytkowej części usługowej lub 3 miejsca/10 zatrudnionych.

§ 11. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem MN (MN30, MN31, MN33, MN35), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) realizacja zabudowy jako zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca lub bliźniacza,

b) ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych:

- dla zabudowy wolnostojącej - 350 m2,

- dla jednego segmentu w zabudowie bliźniaczej - 300 m2,

- dla jednego segmentu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 300 m2,

c) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych w granicy działki wyłącznie w przypadku zabudowy bliźniaczej z zachowaniem jednakowej wysokości budynków,

d) dopuszcza się lokalizację budynków garaży w granicy działki - dotyczy wspólnej granicy dla dwóch budynków o analogicznych gabarytach;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1 - 3,0,

d) wysokość budynków - maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne/maksymalnie 9 m,

e) geometria dachów:

- MN30, MN31 - dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30-45°,

- MN35 - dachy płaskie.

2. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem MN/MW (MN/MW32), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi;

3) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków o przeznaczeniu dopuszczalnym,

b) dopuszcza się lokalizację zespołów garaży,

c) ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych:

- 350 m2 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

- 300 m2 - dla jednego segmentu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

- 300 m2 - dla jednego segmentu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,

- 800 m2 - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

4) wskaźniki:

a) minimalna i maksymalna powierzchnia zabudowy - 15% - 40%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 35%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1 - 3,0,

d) wysokość budynków - maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, minimum 2 kondygnacje nadziemne/maksymalnie 15 m,

e) geometria dachów - dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30-45°.

3. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem MW (MW36, MW38) dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi;

3) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków o przeznaczeniu dopuszczalnym,

b) zakaz realizacji wolnostojących budynków garaży, pomieszczeń gospodarczych,

c) adaptację istniejących budynków,

d) ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych - 800 m2,

e) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy zamieszkania zbiorowego,

f) zabezpieczyć miejsca postojowe dla dopuszczonej funkcji usługowej w ilości min. 1 miejsce/100 m2 powierzchni użytkowej;

4) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy:

- MW36 - 35%,

- MW38 - 25%;

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1- 4,5,

d) wysokość budynków:

- MW36 - maksymalna wysokość zabudowy 12 kondygnacji nadziemnych/maksymalnie 35 m,

- MW38 - maksymalna wysokość zabudowy 12 kondygnacji nadziemnych/maksymalnie 35 m,

e) geometria dachów - dachy płaskie.

4. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem MW/U (MW/U40) dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej od strony południowej,

b) nakaz lokalizacji zabudowy usługowej w pierwszej linii zabudowy - od strony Drogowej Trasy Średnicowej,

c) zakaz realizacji wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych,

d) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej jako samodzielne przeznaczenie,

e) dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki,

f) ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych: 800 m2;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 35%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 - 3,0,

d) wysokość budynków - maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, minimum 2 kondygnacje nadziemne/maksymalnie16 m,

e) geometria dachów - indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.

5. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem U (U34, U37), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe U - tereny zabudowy usługowej;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) zakaz lokalizacji pomieszczeń gospodarczych wolnostojących,

b) adaptację istniejących budynków;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,001 - 3,0,

d) wysokość budynków - maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne/maksymalnie 12 m,

e) geometria dachów - indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.

6. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem UI (UI39), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe UI - tereny zabudowy usługowej - usług komunikacji;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) zakaz lokalizacji pomieszczeń gospodarczych,

c) adaptację istniejących budynków;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80%

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5%, w tym minimum połowa na zieleń urządzoną,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1 - 3,0,

d) wysokość budynków - maksymalnie 12 m,

e) geometria dachów - indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.

7. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem Z (41Z), dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe Z - tereny zieleni;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 90%,

b) zakaz lokalizacji budynków,

c) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych.

§ 12. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 20%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta Świętochłowice

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/141/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 listopada 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze. zm.) Rada Miejska w Świętochłowicach rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji i wodociągów, pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych.

§ 2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:

1. dochodów publicznych gminy - podatków, według planowanej realizacji inwestycji, ujętych w poszczególnych latach w budżecie gminy.

2. publicznych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa prywatno - publicznego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe