Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/144/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6j ust. 3b, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi od:

1) domku letniskowego - 48zł/rok,

2) innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym za każdą działkę na terenie rodzinnych ogródków działkowych - 48 zł/rok.

§ 2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi od:

1) domku letniskowego - 96 zł/rok,

2) innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym za każdą działkę na terenie rodzinnych ogródków działkowych - 96zł/rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe