Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/145/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, z góry bez wezwania, w terminach:

1) za I kwartał do 10 marca danego roku;

2) za II kwartał do 10 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 10 września danego roku;

4) za IV kwartał do 10 grudnia danego roku.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w ust. 1.

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Ryczałtowa opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będzie wnoszona przez właściciela nieruchomości z góry bez wezwania do dnia 10 września danego roku.

2. Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe określa odrębna uchwała.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 oraz § 2 w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy.

2. Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Traci moc Uchwała nr NR XXV/305/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe