Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/146/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cześć roku, a powstają odpady komunalne; która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. nieruchomości zamieszkałych oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy składa się odrębne deklaracje, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest, na żądanie Prezydenta Miasta, przedstawić dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji:

1) umowę najmu;

2) umowę dzierżawy;

3) rachunek za wodę z okresu ostatnich 6 miesięcy. Jeśli określona nieruchomość mieści się w zabudowie wielorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o średnim półrocznym zużyciu wody.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim Miasta Świętochłowice w terminie:

1) 14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/146/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO-1


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO-2
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO-2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe