Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/148/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 26 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla z 2015 r. poz. 628 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załącznikach nr 3, 4, 5 dokonuje się aktualizacji identyfikatorów znajdujących się w stopkach formularzy usuwając dotychczasowe brzmienie "DL/2015", "DL-A/2015", "DR/2015", "DR-A/2015", "DŚ/2015" i nadając im nową treść odpowiednio "DL/2016", "DL-A/2016", "DR/2016", "DR-A/2016", "DŚ/2016".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/148/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/148/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe