Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/187/15 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalanie wysokości dotacji

1. Dotacji udziela się niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto Zabrze:

1) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Zabrze;

2) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w ust. 1, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta Zabrze wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia;

3) niepublicznym przedszkolom, na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Zabrze wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zabrze w przeliczeniu
na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Zabrze, z tym że na ucznia z autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną w wysokości równej kwocie przewidzianej na w/w ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Zabrze. Natomiast, dotację na dziecko niepełnosprawne z wyłączeniem autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej w przedszkolu niepublicznym stanowi kwota przewidziana w subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Zabrze, powiększona o kwotę standardu finansowego na ucznia stosowanego w danym roku budżetowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

4) osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zwanej dalej ustawą tj. w formie punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Zabrze, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Zabrze, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Zabrze;

5) placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy tj. zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii, specjalnym ośrodkom szkolno - wychowawczym oraz specjalnym ośrodkom wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa
w art. 16 ust. 7 ustawy tj. upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy tj. rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Zabrze, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy tj. rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy tj. upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Zabrze;

6) niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym oraz ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy tj. młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii, specjalnym ośrodkom szkolno - wychowawczym oraz specjalnym ośrodkom wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy tj. upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy tj. rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także niepublicznym poradniom psychologiczno - pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Zabrze;

7) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w wysokosci równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Zabrze.

2. W przypadku braku na terenie Miasta Zabrze przedszkola publicznego, szkoły publicznej danego typu i rodzaju lub placówki publicznej danego rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie przedszkola publicznego, szkoły publicznej danego typu i rodzaju lub placówki publicznej danego rodzaju.

3. Dotacji udziela się publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych:

1) przedszkolom, na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Zabrze, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Zabrze, z tym że na ucznia z autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną w wysokości równej kwocie przewidzianej na w/w ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Zabrze. Natomiast, dotację na dziecko niepełnosprawne z wyłączeniem autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej w przedszkolu stanowi kwota przewidziana w subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Zabrze, powiększona o kwotę standardu finansowego na ucznia stosowanego w danym roku budżetowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

2) osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy tj. w formie punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Zabrze, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Zabrze z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Zabrze;

3) szkołom publicznym, na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Zabrze, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, na ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Zabrze;

4) placówkom publicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy tj. zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii, specjalnym ośrodkom szkolno - wychowawczym oraz specjalnym ośrodkom wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa
w art. 16 ust. 7 ustawy tj. upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy tj. rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Zabrze;

5) publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym oraz ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy tj. młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii, specjalnym ośrodkom szkolno - wychowawczym oraz specjalnym ośrodkom wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy tj. upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy tj. rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także publicznym poradniom psychologiczno - pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Zabrze;

6) szkołom publicznym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w wysokosci równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Zabrze.

4. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto Zabrze przedszkola, szkoły tego samego typu i rodzaju lub placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia lub wychowanka przedszkola, szkoły tego samego typu i rodzaju lub placówki publicznej danego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Zabrze.

§ 2. Tryb udzielania dotacji

1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową, złożony w Urzędzie Miejskim w Zabrzu do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, na wzorze druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do dnia 5-go każdego miesiąca, osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową ma obowiązek przedstawić organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o liczbie uczniów przedszkola, szkoły lub placówki według stanu na dzień 1-go danego miesiąca, na wzorze druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

3. Do dnia 5-go miesiąca następującego po miesiącu, o którym mowa w ust. 2, osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ma obowiązek przedstawić organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację za poprzedni miesiąc o liczbie uczniów spełniających warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, na wzorze druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

4. W każdym następnym miesiącu dotacja na ucznia w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zostanie skorygowana przez organ właściwy do udzielenia dotacji o ewentualną różnicę wynikającą z rozbieżności pomiędzy liczbą uczniów podaną w informacji, o której mowa w ust. 2, a liczbą uczniów podaną w informacji, o której mowa w ust. 3.

5. Dotacja za grudzień na ucznia w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zostanie skorygowana w rozliczeniu rocznym na podstawie informacji, o której mowa w ust. 3.

6. Dane wykazywane w comiesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, a także dane o uczniach obejmujące imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania, osoby prowadzące dotowane szkoły lub placówki oświatowe zobowiązane są zarejestrować w systemie informatycznym wskazanym przez Urząd Miejski w Zabrzu, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Danych dotyczących liczby uczniów przewlekle chorych w niepublicznych przedszkolach przebywających w oddziałach szpitalnych nie rejestruje się w systemie informatycznym, o którym mowa w ust. 6. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole zobowiązana jest złożyć informację o liczbie uczniów, na wzorze druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

8. Dane o uczniach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 zawarte w systemie informatycznym, o którym mowa w ust. 6, stanowią podstawę do określenia dotacji należnej za dany miesiąc.

§ 3. Tryb rozliczania dotacji

1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę oświatową ma obowiązek przedstawić organowi właściwemu
do udzielenia dotacji do dnia 15 stycznia każdego roku, na wzorze druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, zawierające zestawienie liczby uczniów w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku według stanu na dzień 1 -go danego miesiąca, a w przypadku szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zestawienie liczby uczniów spełniających warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, wysokość otrzymanej dotacji oraz wyszczególnienie kwot poszczególnych rodzajów wydatków oraz zarejestrować dane dotyczące wykorzystania dotacji w systemie informatycznym, o którym mowa w §2 ust. 6.

2. Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zabrze, które w części lub w całości pobrane były nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane na cele inne niż określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, podlegają zwrotowi do budżetu Miasta Zabrze wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia w/w okoliczności z zastrzeżeniem ust. 5.

3. W przypadku niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, w których podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone
w publicznych: przedszkolach, szkołach tego samego typu i rodzaju oraz placówkach oświatowych
w następnym roku budżetowym Miasto Zabrze występuje do publicznych szkół o podanie wysokości wydatków faktycznie poniesionych w roku ubiegłym. Niezwłocznie po otrzymaniu w/w informacji, Miasto Zabrze dokonuje przeliczenia stawek dotacji.

4. Jeśli ustalona przez Miasto Zabrze w wyniku przeliczenia, o którym mowa w ust. w 3 wysokość dotacji należnej za rok ubiegły będzie odmienna od udzielonej, to:

1) w sytuacji stwierdzenia niedopłaty w dotacji roku ubiegłego, Miasto Zabrze dokonuje wypłaty należnego wyrównania kwoty dotacji. Rozliczenie otrzymanego wyrównania dotacji następuje na podstawie wydatków bieżących poniesionych w roku ubiegłym, jak i w roku jego otrzymania;

2) w sytuacji stwierdzenia nadpłaty w dotacji roku poprzedniego, osoba prowadząca niepubliczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową, ma obowiązek zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do budżetu Miasta Zabrze wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia w/w okoliczności.

5. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną szkołę lub placówkę oświatową w trakcie trwania roku budżetowego, dotowana szkoła lub placówka w terminie 15 dni od zakończenia działalności, zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić do budżetu Miasta Zabrze niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji.

§ 4. Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

1. Prezydent Miasta Zabrze ma prawo przeprowadzania kontroli:

1) prawidłowości pobrania dotacji zgodnie ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w §2 ust. 2 i ust. 3 na podstawie prowadzonej przez szkołę lub placówkę oświatową dokumentacji przebiegu nauczania;

2) prawidłowości wykorzystywania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy na podstawie dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatki poniesione na dotowaną szkołę lub placówkę oświatową.

2. Dane o uczniach stanowiące podstawę naliczenia dotacji, podlegają bieżącej kontroli poprzez ich rejestrację w systemie informatycznym, o którym mowa w §2 ust. 6.

3. W imieniu Prezydenta Miasta Zabrze kontrolę mogą przeprowadzać osoby oraz inne podmioty wskazane przez Prezydenta Miasta Zabrze i działające na podstawie jego pisemnego upoważnienia.

4. Kontrolujący co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli.

5. Kontrolujący ma prawo wstępu na teren i do pomieszczeń kontrolowanego podmiotu, wglądu w dokumentację związaną z pobraniem i wykorzystywaniem dotacji, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w §1 ust. 1 pkt 1 - dodatkowo wglądu do list obecności uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, potwierdzonych ich własnoręcznymi podpisami na tych zajęciach oraz ich weryfikacji, a także sporządzenia niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Kontrolowanemu w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu.

§ 5. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Określa się wzory następujących druków:

1) wniosek osoby prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową o udzielenie dotacji na rok ..., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) informację o liczbie uczniów szkoły lub placówki oświatowej według stanu na dzień 1-go danego miesiąca, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały;

3) informację za poprzedni miesiąc o liczbie uczniów szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, spełniających warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały;

4) rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych otrzymanych w roku ..., stanowiące załącznik
nr 4 do uchwały.

2. Traci moc Uchwała Nr LIX/874/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/187/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/187/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/187/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/187/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

W dniu 6 listopada 2014 r. Rada Miasta Zabrze podjęła Uchwałę Nr LIX/874/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 16 marca 2015 r. została ogłoszona ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357). Ustawa wprowadziła zmiany do art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty, które weszły w życie z dniem 31 marca 2015 r.

W celu dostosowania treści projektu uchwały do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustalono tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania dotacji.

Ponadto, dokonano zmiany terminów przedłożenia organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacji o liczbie uczniów szkoły lub placówki oświatowej z 3-go dnia każdego miesiąca według stanu na dzień 1-go danego miesiąca, na 5-go dnia każdego miesiąca według stanu na dzień 1-go danego miesiąca. Celem zmiany jest wydłużenie terminu składania przez szkoły lub placówki oświatowe comiesięcznych informacji.

Wprowadzono zapis dotyczący przeliczania dotacji za rok ubiegły tj. wypłacania wyrównań oraz żądania zwrotu dotacji w przypadku szkół i placówek oświatowych, dla których podstawą wyliczenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone w publicznych szkołach i placówkach oświatowych tego samego typu i rodzaju.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowa uchwała Rady Miasta Zabrze w przedmiotowej sprawie zachowuje moc do dnia wejścia w życie uchwały podjętej na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmienu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe