Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/143/2015 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z póżn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
u c h w a l a :

§ 1.

Na terenie Gminy Zbrosławice określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,89 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni - 4,58 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,47 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni - 3 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 pow. użytkowej - 0,75 zł

b) od lokali mieszkalnych - od 1 m2 pow. użytkowej - 0,75 zł

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 pow. użytkowej - 22,86 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 pow. użytkowej - 10,68 zł

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 pow. użytkowej - 4,65 zł

f) pozostałych zajętych na przechowywanie samochodu - od 1 m2 pow. użytkowej - 7,68 zł

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 pow. użytkowej - 7,68 zł

3. Od budowli i ich części związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej innej niż działaność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/143/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy została upoważniona przez ustawodawcę do określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ustalonych w drodze ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.). Górne granice stawek na rok podatkowy 2016 ogłoszono w Monitorze Polskim z 2015 r. poz. 735 i proponowane stawki kształtują się na poziomie stawek maksymalnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe