Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 158/XIII/15 Rady Miasta Żory

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 15, art. 19 pkt 1 lit a oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Żory opłatę targową.

§ 2. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej w następujący sposób:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty targowej

1.

Przy sprzedaży bez względu na rodzaj środka transportu o ładowności do 2,5 tony, jeżeli towar znajduje się na pojeździe (samochód, traktor, wóz konny)

25,00 zł od pojazdu

2.

Przy sprzedaży bez względu na rodzaj środka transportu o ładowności powyżej 2,5 tony, jeżeli towar znajduje się na pojeździe

30,00 zł od pojazdu

3.

Od każdej osoby dokonującej sprzedaży obnośnej z ręki

6,00 zł

4.

Sprzedaż przy zajęciu placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży

6,00 zł/m2

§ 3. Ustala się termin płatności opłaty targowej na dzień dokonywania sprzedaży. Opłatę targową od osób dokonujących sprzedaży pobiera się w gotówce. Opłata targowa pobierana jest codziennie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 270/XXV/12 Rady Miasta Żory z dnia 27 września 2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe