Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 168/XIII/15 Rady Miasta Żory

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR"

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.)

RADA MIASTA
uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR", zwanym dalej ,,Dziennym Domem".

§ 2. Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o dochodzie osoby samotnie gospodarującej albo dochodzie osoby w rodzinie, należy przez to rozumieć odpowiednio dochód osoby samotnie gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. Odpłatność osób samotnie gospodarujących lub osób w rodzinie, których dochód przekracza kwotę odpowiedniego kryterium dochodowego, za pobyt w Dziennym Domu ustala się sumując odpłatność za:

1) usługi świadczone w Dziennym Domu, w tym: usługi opiekuńcze dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby nieaktywnej zawodowo w wieku 60+, w zakresie opieki, terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej, rehabilitacji, zajęć edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych oraz dowozu,

2) posiłki (w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek), z zastrzeżeniem przepisów § 7 ust. 4 i 5.

§ 4. Odpłatność jest pobierana za każdy dzień pobytu w Dziennym Domu, wynikający ze skierowania.

§ 5. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za usługi w Dziennym Domu zgodnie z tabelą:

L.p.

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w % kryterium dochodowego

Odpłatność za usługi osoby samotnie gospodarującej

Odpłatność za usługi osoby w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % średniego dziennego kosztu utrzymania

1

Powyżej 100% do 150%

od 5% do10%

od 10% do 15%

2

powyżej 150% do 200%

powyżej 10% do 15%

powyżej15% do 20%

3

powyżej 200% do 250%

powyżej 15% do 20%

powyżej 20% do 30%

4

powyżej 250% do 300%

powyżej 20% do 30%

powyżej 30% do 40%

5

powyżej 300% do 350%

powyżej 30% do 40%

powyżej 40% do 60%

6

powyżej 350% do 400%

powyżej 40% do 60%

powyżej 60% do 80%

7

powyżej 400% do 500%

powyżej 60% do 80%

powyżej 80% do 95%

8

powyżej 500%

powyżej 80% do 100%

powyżej 95% do 100%

§ 6. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za posiłki w Dziennym Domu zgodnie z tabelą:

L.p.

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w % kryterium dochodowego

Odpłatność za posiłki osoby samotnie gospodarującej

Odpłatność za posiłki osoby w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % średniego dziennego kosztu posiłków

1

Powyżej 100% do 150%

od 5% do10%

od 10% do 15%

2

powyżej 150% do 200%

powyżej 10% do 15%

powyżej15% do 20%

3

powyżej 200% do 250%

powyżej 15% do 20%

powyżej 20% do 30%

4

powyżej 250% do 300%

powyżej 20% do 30%

powyżej 30% do 40%

5

powyżej 300% do 350%

powyżej 30% do 40%

powyżej 40% do 60%

6

powyżej 350% do 400%

powyżej 40% do 60%

powyżej 60% do 80%

7

powyżej 400% do 500%

powyżej 60% do 80%

powyżej 80% do 95%

8

powyżej 500%

powyżej 80% do 100%

powyżej 95% do 100%

§ 7. 1. Podstawą do ustalenia średniego dziennego kosztu usług oraz średniego dziennego kosztu posiłków jest analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu z roku poprzedniego, z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętego w ustawie budżetowej (lub jej projekcie) na dany rok kalendarzowy.

2. Średni dzienny koszt usług oraz średni dzienny koszt posiłków ogłasza Prezydent Miasta Żory.

3. Przy ustalaniu średniego dziennego kosztu posiłków uwzględnia się wyłącznie koszt produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

4. Za dni usprawiedliwionej nieobecności klient ponosi opłatę stanowiącą równowartość odpłatności za usługi świadczone w Dziennym Domu bez uwzględnienia odpłatności za posiłki .

5. W przypadku planowanej nieobecności klient jest zobowiązany zgłosić ją w Dziennym Domu, co najmniej 2 dni przed tą nieobecnością. W przypadku niewykonania tego obowiązku postanowień ust. 4 nie stosuje się.

§ 8. Jeżeli kwota dochodu osoby samotnie gospodarującej, albo osoby w rodzinie, pozostająca po wniesieniu opłatności za pobyt w Dziennym Domu byłaby niższa niż 100% odpowiedniego kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, wówczas opłatę pomniejsza się odpowiednio tak, aby kwota dochodu pozostająca po wniesieniu odpłatności nie była niższa niż 100% odpowiedniego kryterium dochodowego.

§ 9. Osoby ponoszące odpłatność za pobyt w Dziennym Domu są zobowiązane uiszczać opłaty za pobyt w poprzednim miesiącu kalendarzowym przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji administracyjnej do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednakże nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe