Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 172/XIII/15 Rady Miasta Żory

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie nadania odcinkom dróg nazw: Adlerowiec, Józefa Elsnera, Lubuska oraz Zgodna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

RADA MIASTA
uchwala:

§ 1. Odcinkowi drogi, będącemu przedłużeniem obecnej ulicy nadać nazwę:

1) Adlerowiec - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 do uchwały,

2) Józefa Elsnera - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2 do uchwały,

3) Lubuska - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 3 do uchwały,

4) Zgodna - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 4 do uchwały,

§ 2. Grunty, na których położone są ww. drogi, stanowią własność Gminy Żory.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 172/XIII/15
Rady Miasta Żory
z dnia 26 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 172/XIII/15
Rady Miasta Żory
z dnia 26 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 172/XIII/15
Rady Miasta Żory
z dnia 26 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 172/XIII/15
Rady Miasta Żory
z dnia 26 listopada 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe