Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 15/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie planu finasowego Związku na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1 , art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) art. 211,art.212 ,art. 214, art.222 ,art. 235,art. 258 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn .zm.) ,art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz.1484)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku w wysokości 3.395.200zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dochody bieżące 3.395.200zł ,dochody majątkowe 0 zł.

2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 3.575.200zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące 3.568.200zł w tym: wydatki jednostki budżetowej 3.568.200zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 246.800zł wydatki statutowe 3.321.400zł

b) wydatki majątkowe 7.000zł w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.000zł

3. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 180.000 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł.

5. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin


Przemysław Wrona


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 20 listopada 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016r.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan 2016

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 393 200,00

Dochody bieżące

3 393 200,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 393 200,00

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

200,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3 393 000,00

900

Gospodarka Komunalna

2 000,00

Dochody bieżace

2 000,00

90095

Pozostała działalność

2 000,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

2 000,00

Ogółem

3 395 200,00

w tym dochody bieżące

3 395 200,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin


Przemysław Wrona


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 20 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rozdz.

§

Treść

Plan 2016

758

Różne rozliczenia

20 000,00

75818

Rezerwy celowe i ogólne

20 000,00

1.

Wydatki bieżące

20 000,00

1.1

Wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

1.1.2

Wydatki statutowe

20 000,00

4810

Rezerwa budżetowa

20 000,00

900

Gospodarka Komunalna

3 555 200,00

90095

Pozostała działalność

3 555 200,00

1.

Wydatki bieżące

3 548 200,00

1.1

Wydatki jednostek budżetowych

3 548 200,00

1.1.1

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

246 800,00

1.1.2

Wydatki statutowe

3 301 400,00

2.

Wydatki majątkowe

7 000,00

2.1

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

170 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 200,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

34 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

4260

Zakup energii

2 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 000,00

-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku

30 000,00

- inne

70 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

5 400,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale

6 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 000,00

4430

Różne opłaty i składki

45 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00

4460

Podatek dochodowy od osób prawnych

12 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

3 100 000,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jst

8 000,00

4700

Szkolenia pracowników

3 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

Ogółem w tym;

3 575 200,00

Wydatki bieżące

3 568 200,00

Wydatki jednostek budżetowych

3 568 200,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

246 800,00

Wydatki statutowe

3 321 400,00

2.

Wydatki majątkowe

7 000,00

2.1

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin


Przemysław Wrona


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 20 listopada 2015 r.

Plan źródeł sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2016

§

Treść

Plan

w zł

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

180.000

Razem

180.000

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin


Przemysław Wrona

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe