Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/109/2015 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Myszkowski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 ), oraz art. 114 ust 2 i art.115 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, o której mowa w art. 115 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej, jednorazowo raz w roku o kwotę 700,00 ( siedemset złotych 00/100) na każde dziecko w wieku od 6 do 18 roku życia, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania.

2. Środki finansowe, o których mowa w pkt 1 zostaną zagwarantowane w planach finansowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Jastrzębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe