Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/114/2015 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.z 2015r., poz. 1445) oraz art.130a ust. 6 i 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1137 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w przypadkach określonych w atr.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r.,poz.1137 z późn. zm.) oraz za ich parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Myszkowskiego.

§ 2. Wysokość opłat stanowi załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVIII/380/2014 Rady Powiatu z dnia 31.10.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2016r.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Jastrzębski


Załącznik do Uchwały Nr XV/114/2015
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2015 r.

CENNIK USŁUG ZA USUNIĘCIE I PARKOWANIE POJAZDÓW

Lp

Rodzaj pojazdu

Ryczałt w granicach powiatu - usunięcie

1 sztuka

Parking strzeżony

1 doba - parkowanie

1

Rower ,motorower

50,00 zł

5,00 zł

2

Motocykl

219,00 zl

26,00 zł

3

Pojazd do 3,5t d.m.c.

480,00 zł

39,00 zł

4

Pojazd powyżej 3,5t do 7,5t d.m.c.

599,00 zl

51,00 zł

5

Pojazd powyżej 7,5t do 16t d.m.c.

848,00 zł

73,00 zł

6

Pojazd powyżej 16t d.m.c.

1250,00 zł

134,00 zł

7

Pojazd przewożący materiały

niebezpieczne

1521,00 zł

197,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe