Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/273/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 2 ust.1, art. 4 ust.1, art. 5 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1484 z późn.zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;

d) oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem "Bz" - grunty zabudowane i zurbanizowane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiących publiczne parki spacerowo- wypoczynkowe, dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, nie związanych i nie zajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej - 0,11 zł od 1 m2 powierzchni;

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

f) od budynków lub ich części położonych na gruntach określonych w § 1 w pkt 1 lit. d - 2,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

4) od budowli lub ich części położonych na gruntach określonych w § 1 w pkt 1 lit. d - 0,3% ich wartości, określonej w sposób podany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Tracą moc:

1. Uchwała Nr XIII/229/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 4921);

2. Uchwała Nr XIV/248/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/229/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 5623).

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe