Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/274/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D-1/B), deklaracji na podatek rolny (DR-1), deklaracji na podatek leśny (DL-1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art.6 ust.13-16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11-14 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 -12 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.), art. 4 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.) oraz na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. W zakresie wzorów informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny określa się:

1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny określa się:

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny "Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych" (D-1/A), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

3) wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny "Wykaz współwłaścicieli,współużytkowników, współposiadaczy" (D-1/B), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

4) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

5) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się możliwość, warunki i tryb składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny "Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych" (D-1/A), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny "Wykaz współwłaścicieli,współużytkowników, współposiadaczy" (D-1/B), deklaracji na podatek rolny (DR-1), deklaracji na podatek leśny (DL-1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) wzory elektroniczne druków INF-1, INF-1/A, INF-1/B, DN-1, D-1/A, D-1/B, DR-1, DL-1 są zgodne z załącznikami 1-8 niniejszej uchwały,

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), informacja dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny "Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych" (D-1/A), załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny "Wykaz współwłaścicieli,współużytkowników, współposiadaczy" (D-1/B), deklaracja na podatek rolny (DR-1), deklaracja na podatek leśny (DL-1) składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późn.zm.),

3) informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), informacja dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny "Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych" (D-1/A), załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny "Wykaz współwłaścicieli,współużytkowników, współposiadaczy" (D-1/B), deklaracja na podatek rolny (DR-1), deklaracja na podatek leśny (DL-1) opatrzona podpisem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały może być składana i przesyłana za pomocą serwisu internetowego Miasta Chorzów, na stronie http://www.chorzow.eu

§ 4.

Traci moc:

1) Uchwała nr XIV/249/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D-1/B), deklaracji na podatek rolny (DR-1), deklaracji na podatek leśny (DL-1) (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r., poz. 5691).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/274/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/274/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/274/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/274/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/274/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/274/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/274/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/274/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe