Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/111/15 Rady Gminy Herby

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/, art. 89 ust. 2, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł z tytułu zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami w planach inwestycyjnych załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 ustalający wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 9.1 uchwały nr III/11/15 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł oraz wydatki w kwocie 135.000 zł związane z realizacją zadań określonych w:

1. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 115.000 zł

2. Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 10.000 zł

3. Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 10.000 zł".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/111/15
Rady Gminy Herby
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/111/15
Rady Gminy Herby
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/111/15
Rady Gminy Herby
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe