Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/108/2015 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 32.355.425,21zł, w tym:

- wydatki bieżące: 19.637.494,67 zł

- wydatki majątkowe: 12.717.930,54 zł

§ 2. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/2015
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/2015
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe