Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/112/2015 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice opłaty targowej i określenia wysokości jej stawek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ), art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. ).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Mierzęcice:

1) wprowadza na terenie Gminy Mierzęcice opłatę targową,

2) określa wysokość stawek opłaty targowej,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Mierzęcice w wysokości:

1) przy sprzedaży ze straganu metalowego, zadaszonego - za stanowisko: 4,00 zł

2) przy sprzedaży z namiotu, stołu itp.:

a) za stanowisko o szerokości do 3m: 18,00 zł,

b) za każdy dodatkowy m: 3,00 zł

3) przy sprzedaży z pojazdów powyżej 3,5 t (samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy samochodowej): 25,00 zł

4) przy sprzedaży z pojazdów do 3,5t włącznie (samochodu dostawczego, platformy, przyczepy samochodowej): 20,00 zł

5) przy sprzedaży z samochodu osobowego:12,00zł

6) przy sprzedaży z ręki, wózka ręcznego, stolika do 1m2: 6,00 zł

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. 1. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gminy Mierzęcice w dniu jej pobrania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 8 grudnia 2014r. w spawie uchwalenia stawek opłaty targowej.

§ 8. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe