Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/115/2015 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie nadania nazwy drodze w sołectwie Przeczyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy
uchwala

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulica "Szeroka" drodze położonej na działce nr 595 k. m. 8, obręb Przeczyce.

2. Przebieg ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz


Załącznik do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały XV/115/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2015r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe