Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 z póżn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U z 2015 r. poz.1484 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Rudnik przy sprzedaży:

-z ręki, kosza, innego naczynia ,pojemnika czy urządzenia ustawionego na podłożu w wysokości 40 zł;

-ze stołu w wysokości 40 zł;

-z samochodu osobowego lub ciężarowego w wysokości 40 zł.

§ 2.

1. Opłatę targową uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Rudniku, na rachunek bankowy Gminy Rudnik lub do rąk inkasenta.

2. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży.

§ 3.

Określić w Gminie Rudnik do poboru opłaty targowej następujących inkasentów:

Brzeźnica - Szmańta Lidia, Jolanta i Helmut Jambor

Czerwięcice - Jarosz Hubert

Gamów - Pendziałek Stefania

Grzegorzowice - Górkiewicz Urszula, Jolanta i Helmut Jambor

Jastrzębie - Peikert-Rolka Dorota

Lasaki - Sekuła Walter

Ligota Książęca - Serzisko Norbert

Łubowice - Badurczyk Urszula, Jolanta i Helmut Jamboor

Modzurów - Siwoń Urszula, Krzykała Alicja, Fojcik Ryszard

Ponięcice - Stępińska Renata

Rudnik - Kuźniar Mirosław

Sławienko - Pendziałek Stefania

Sławików - Grabowski Józef

Strzybnik - Szramek Maria

Szonowice - Lassak Karina

§ 4.

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 30% zainkasowanej kwoty.

§ 5.

Inkasenci określeni w § 3 niniejszej uchwały dokonują wpłaty pobranej opłaty targowej na rachunek bankowy Gminy Rudnik lub w kasie Urzeędu Gminy Rudnik, nie później niż w pierwszym tygodniu po miesiącu, w którym opłata targowa została pobrana. Wyjątkiem od tej zasady są opłaty za grudzień, które inkasent wpłaca najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rudnik Nr XLIV/349/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.


Uzasadnienie

W związku z zmianą sołtysa w miejscowości Jastrzębie proponuje się zmianę inkasenta w § 3. W związku z powyższym proponuje się podjęcie proponowanej uchwały.Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.04.2011r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe