Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1515) art. 6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 "b" ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 465) w związku z art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1484 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Określić w Gminie Rudnik do poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, oraz opłaty od posiadania psów następujących inkasentów:

1. Brzeźnica - Szmańta Lidia;

2. Czerwięcice - Jarosz Hubert;

3. Gamów - Pendziałek Stefania;

4. Grzegorzowice - Górkiewicz Urszula;

5. Jastrzębie - Peikert-Rolka Dorota;

6. Lasaki - Sekuła Walter;

7. Ligota Ks. - Serzisko Norbert, Kołodziej Bernard;

8. Łubowice - Badurczyk Urszula;

9. Modzurów - Siwoń Urszula;

10. Ponięcice - Stępińska Renata;

11. Rudnik - Kuźniar Mirosław;

12. Sławienko - Pendziałek Stefania;

13. Sławików - Grabowska Aniela;

14. Strzybnik - Szramek Maria;

15. Szonowice - Lassak Karina.

§ 2.

Określić wynagrodzenie za inkaso podatków w wysokości 4 % od pobranych kwot.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rudnik: Nr VII/36/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

W związku z zmianą sołtysa w miejscowości Jastrzębie proponuje się zmianę inkasenta w § 1. W związku z powyższym proponuje się podjęcie proponowanej uchwały.Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.04.2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe