Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art.4, ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1484 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej szkołę niepubliczną, złożony do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę i adres szkoły;

2) numer i data wpisu do ewidencji;

3) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę;

4) informację o planowanej liczbie uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotację;

5) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja;

6) imię i nazwisko osoby prowadzącej rozliczenia finansowe szkoły;

7) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

§ 2.

1. Szkoła niepubliczna otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Szkoła niepubliczna otrzymuje dotację celową na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na zasadach obowiązujących w jednostkach prowadzonych przez gminę.

§ 3.

1. Ogólna kwota dotacji dla szkół niepublicznych corocznie określana jest w uchwale budżetowej.

2. Dotacji udziela się po stwierdzeniu przez organ dotujący zgodności ze stanem faktycznym informacji podanych we wniosku oraz aktualnej liczby uczniów.

§ 4.

1. Dotacja jest przekazywana w 12 ratach miesięcznych, do końca każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia.

2. Otrzymana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i wykorzystywana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły, w tym w szczególności na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w szkole niepublicznej.

§ 5.

1. Organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje rozliczenie otrzymanej dotacji w okresach kwartalnych w terminie do 15 dni po zakończeniu kwartału.

2. Rozliczenie dotacji winno obejmować informację o:

1) zadaniach oświatowych realizowanych z dotacji,

2) wynagrodzeniach osobowych,

3) pochodnych od wynagrodzeń oraz,

4) aktualnej liczbie uczniów - wg stanu na koniec kwartału,

5) wydatkach pozostałych.

3. Brak rozliczenia dotacji w terminie określonym w ust. 1 skutkuje wstrzymaniem dotacji na następny miesiąc.

§ 6.

1. Dotacje ustalone na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości składania wniosków i wykorzystania dotacji przyznanej szkole niepublicznej z budżetu Gminy Rudnik.

§ 7.

Pełną dokumentację finansowo-księgową wykorzystania dotacji, do celów określonych w § 5 przechowuje organ prowadzący szkołę niepubliczną.

§ 8.

Organ prowadzący szkołę niepubliczną ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu dotującego o zmianach dotyczących:

1) statutu - wpływających na udzielanie dotacji,

2) osób reprezentujących szkołę i osoby odpowiedzialnej za rozliczenia finansowo-księgowe,

3) rachunku bankowego, na który są przekazywane dotacje.

§ 9.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Rudnik Nr XXIX/229/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty: Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Ponadto zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw: Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia tej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015r. Zapisy tej uchwały w zasadzie nie różnią się od zapisów obecnie obowiązujących. Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.04.2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe