Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.088.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Radlin wynoszą rocznie:

1

od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,66

2

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

21,03

3

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,63

4

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,65

5

od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,61

6

od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 w/w ustawy o podatkach i opłatach loklanych

7

od 1 m2 powierzchni gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,83

b)

od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,29

c)

od gruntów dzierżawionych od Miasta Radlin ujętych w ewidencji gruntów jako tereny rekreacyjne - Bz

0,08

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,00 zł

8

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,58

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalnośći gospodarczej;

2) grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi (symbol "dr"), które nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ani nie zostały zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr BRM.0007.082.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 paździenika 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin i BIP.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe