Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.102.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2015-2019"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2015 - 2019" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik


Załącznik do Uchwały Nr S.0007.102.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2015-2019


Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150)

2) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto Radlin,

3) lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal socjalny w rozumieniu ustawy,

4) tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć tymczasowe pomieszczenie w rozumieniu ustawy,

5) centrum - należy przez to rozumieć obwody nr 4 , 5, 6, 7, 8 w rozumieniu Uchwały NR BRM.0007.093.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Radlin na stałe obwody głosowania,

6) ZGK - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

Rozdział 1.
Wielkość i stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy

1. Miasto Radlin posiada 100% własności w 23 budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne i socjalne oraz posiada swoje udziały w jednej Wspólnocie Mieszkaniowej. Wykaz budynków i lokali przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Adres

Liczba lokali komunalnych

Liczba lokali socjalnych

Powierzchnia lokali komunalnych

Powierzchnia lokali socjalnych

1.

Radlin, ul. Rogozina 59

7

0

348,2

0

2.

Radlin, ul. Hallera 13

21

0

766,75

0

3.

Radlin, ul. Hallera 32

1

5

38,25

164,28

4.

Radlin, ul. Hallera 34

2

8

50,10

207,90

5.

Radlin, ul. Korfantego 61

7

0

299,44

0

6.

Radlin, ul. Korfantego 79

7

1

303,32

15,52

7.

Radlin, ul. Korfantego 89

4

0

209,98

0

8.

Radlin, ul. Korfantego 93

8

1

577,43

41,86

9.

Radlin, ul. Rydułtowska 43

3

3

212,56

68,39

10.

Radlin, ul. Mielęckiego 7

9

3

457,53

85,14

11.

Radlin, ul. Mielęckiego 13

29

0

1372,78

0

12.

Radlin, ul. Pocztowa 2

1

5

18,27

166,95

13.

Radlin, ul. Mikołajczyka 5

18

0

955,02

0

14.

Radlin, ul. Mikołajczyka 6

18

0

955,02

0

15.

Radlin, ul. Mikołajczyka 7

9

0

380,79

0

16.

Radlin, ul. Mikołajczyka 9

6

0

273,64

0

17.

Radlin, ul. Mikołajczyka 11

9

0

380,79

0

18.

Radlin, ul. Mikołajczyka 13

9

0

390,69

0

19.

Radlin, ul. Mikołajczyka 15

9

0

390,69

0

20.

Radlin, ul. Mikołajczyka 17

9

0

379,29

0

21.

Radlin, ul. Mariacka 93

0

28

0

726,07

22.

Radlin, ul. Makuszyńskiego 17

5

0

514,86

0

23.

Radlin, ul. Rogozina 53

4

0

415,70

0

Razem:

195

54

9691,10

1476,11

źródło: ZGK

2. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu dla Miasta Radlin:

Rok

Ilość lokali komunalnych

Ilość lokali socjalnych

2015

195

54

2016

195

59

2017

197

62

2018

202

65

2019

202

68

źródło: ZGK

3. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Miasta Radlin przedstawia się następująco:

Adres

Stan techniczny 2015

2016

2017

2018

2019

Radlin,

ul. Rogozina 59

a/ stara instalacja elektryczna

b/ uszkodzone odprowadzenie kanalizacji

c/ uszkodzone zagospodarowanie terenu

Stan bez zmian

Wykonano odprowadzenie kanalizacji, uporządkowano zagospodarowanie terenu, wymieniono instalację elektryczną

Budynek wyremontowany

Budynek wyremontowany

Radlin,

ul. Hallera 13

a/ brak ocieplenia budynku

b/ stara instalacja elektryczna

c/ klatki schodowe do remontu

d/ niekompletne zagospodarowanie terenu

Wykonano termomodernizację i wymianę pieców CO na gazowe

Wymieniono instalację elektryczną i zmodernizowano klatki schodowe

Budynek wyremontowany

Budynek wyremontowany

Radlin,

ul. Hallera 32

a/ stara instalacja elektryczna

b/ brak ocieplenia budynku

c/ sanitariaty częściowo na klatkach schodowych

d/podłogi parteru częściowo do wymiany

e/ piece zużyte, częściowo do wymiany

f/ brak zagospodarowania terenu

g/ klatki schodowe do remontu

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Radlin,

ul. Hallera 34

j.w.

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Radlin,

ul. Korfantego 61

a/ stara instalacja elektryczna

b/ klatka schodowa do remontu

c/ część pieców do wymiany

d/ malowanie elewacji

Wyremontowano klatkę schodową

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Radlin,

ul. Korfantego 79

a/ klatka schodowa do remontu

b/ stara instalacja elektryczna

c/ pokrycie dachowe z Onduline do wymiany

d/ elewacja do renowacji

e/ przeróbka sanitariatów

f/ brak ocieplenia poddasza i piwnic

g/ brak zagospodarowania terenu

h/ poddasze do adaptacji na mieszkania z projektem

Wyremontowano klatkę schodową

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Radlin,

ul. Korfantego 89

a/ klatka schodowa do remontu

b/stare instalacje wod-kan i elektryczna

c/ poddasze do adaptacji na mieszkania z projektem

d/ pokrycie dachowe z Onduline do wymiany

e/ elewacja do renowacji

f/ brak ocieplenia poddasza i piwnic

g/ brak zagospodarowania terenu

Wyremontowano klatkę schodową

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Radlin,

ul. Korfantego 93

a/ zaprojektowana adaptacja poddasza na mieszkania

b/ brak ocieplenia

c/ elewacja do renowacji

d/ niekompletne zagospodarowanie terenu

e/ stara instalacja elektryczna

f/ klatki schodowe do remontu

Wyremontowano klatki schodowe

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Wykonano adaptację poddasza

Radlin,

ul. Rydułtowska 43

a/ brak instalacji odgromowej

b/ stare pokrycie dachowe

c/ stara instalacja elektryczna

d/brak ocieplenia

e/ brak zagospodarowania terenu

Wymieniono pokrycie dachu

Stan z roku 2016

Wykonano termomodernizację budynku

Stan z roku 2018

Radlin,

ul. Mielęckiego 7

a/ brak ocieplenia

b/ elewacja do renowacji

c/ stara instalacja wod-kan i elektryczna

d/ klatki schodowe do remontu

e/ dach budynku gospodarczego z azbestu - uszkodzony

f/ konstrukcja budynku gospodarczego do naprawy

Wykonano remont klatki schodowej

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Radlin,

ul. Mielęckiego 13

a/ stara instalacja elektryczna (częściowo)

b/ uszkodzona konstrukcja stropu piwnic

c/ część pieców do wymiany na gazowe

Naprawiono strop

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Stan z roku 2016

Radlin,

ul. Pocztowa 2

a/ pokrycie dachowe z Onduline do wymiany z konstrukcją

b/stara instalacja wod-kan

c/ elewacja do renowacji

d/ brak ocieplenia budynku

e/ piwnice do remontu

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Radlin,

ul. Mikołajczyka 5,6,7,9,11,15

a/ wymienione pokrycie dachu wraz z termomodernizacją

b/ wymieniona stolarka okienna w 95%

c/ wymieniona część kotłów na gazowe

d/ uszkodzona kanalizacja deszczowa osiedla

e/ do naprawy chodniki

f/ budynek nieocieplony

g/ stara instalacja elektryczna i wod-kan

Stan bez zmian

Wykonano termomodernizację 2-ch segmentów

Wykonano termomodernizację 4-ch segmentów

Wykonano termomodernizację 2-ch segmentów, wymieniono instalację elektryczną zasilania i instalację wod-kan, wymieniono kotły CO na gazowe

Radlin,

ul. Mikołajczyka 13,17

a/ budynek po remoncie

b/ stara instalacja elektryczna mieszkaniowa

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Stan bez zmian

Radlin,

ul. Mariacka 93

a/ stara instalacja C.O.

b/ projekt adaptacji poddasza na mieszkania

c/ uszkodzona instalacja wod-kan

d/ zniszczone drzwi wejściowe

e/ brak zagospodarowania terenu

f/ niekompletna kanalizacja sanitarna

g/ elewacja do modernizacji

Stan bez zmian

Wykonano instalację CO, adaptację poddasza i parteru oraz budowę kanalizacji

Stan z roku 2017

Stan z roku 2017

Radlin,

ul.Makuszyńskiego 17

a/ wewnętrzna instalacja C.O. do wymiany

b/ zagospodarowanie poddasza na mieszkania (wykonanie projektu technicznego, pozwolenie na budowę, realizacja)

c/ odnowienie elewacji

Stan bez zmian

Opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania strychu na 2 mieszkania

Wykonano adaptację strychu na 2 mieszkania

Wymieniono wewn.sieć CO

Radlin,

ul. Rogozina 53

a/ wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę adaptacji poddasza na 2 mieszkania (rozpoczęcie w 2015 ze względu na upływ ważności pozwolenia na budowę

b/ wewnętrzna instalacja C.O. wymaga wymiany

c/ odnowienie elewacji

Prowadzone roboty budowlane

Kontynuacja robót budowlanych

Wykonano roboty instalacyjne i wykończeniowe

Wymieniono wewn. sieć CO

źródło: ZGK

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata

Adres

2015

2016

2017

2018

2019

Radlin,

ul. Rogozina 59

Wymiana kanalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku

35.000

Adaptacja poddasza, wymiana zasilania, modernizacja klatki schodowej

45.000

Radlin,

ul. Hallera 13

Termomodernizacja 240.000

Wymiana pieców

30.000

Wymiana zasilania, modernizacja klatek schodowych

20.000

Radlin

ul. Hallera 32

Termomodernizacja

130.000

zagospodarowanie terenu

8.000

Radlin,

ul. Hallera 34

Termomodernizacja

120.000

zagospodarowanie terenu

5.000

Radlin,

ul. Korfantego 61

Remont klatki

10.000

Radlin,

ul. Korfantego 79

Remont klatki

10.000

Radlin,

ul. Korfantego 89

Remont klatki

10.000

Radlin,

ul. Korfantego 93

Remont klatki

15.000

Adaptacja poddasza

280.000

Radlin,

ul. Rydułtowska 43

Wymiana pokrycia dachu 100.000

Termomodernizacja

150.000

Radlin,

ul. Mielęckiego 7

Remont klatki

15.000

Radlin

ul. Mielęckiego 13

Naprawa stropu

10.000

Radlin,

ul. Pocztowa 2

Radlin,

Oś. Mikołajczyka

Termomodernizacja

1.062.500

Termomodernizacja

531.250

Termomodernizacja

531.250

Radlin,

ul. Mariacka 93

Instalacja CO, adaptacja poddasza, parteru, budowa kanalizacji

90.000

Radlin,

ul. Makuszyńskiego 17

Opracowanie dokumentacji techn. Zagospodarowania strychu na 2 mieszkania

25.000

Adaptacja strychu na 2 mieszkania

280.000

Wymiana wewn. sieci C.O.

70.000

Odnowie-

nie elewacji

80.000

Radlin,

ul. Rogozina 53

Rozpoczęcie robót ogólnobudowlanych

2.000

Roboty ogólnobudowlane

150.000

Roboty instalacyjne i wykończeniowe

90.000

Wymiana wewn. sieci C.O.

70.000

Odnowie-

nie elewacji

70.000

Razem koszt

442.000,00

1.427.500

1.051.250

951.250

413.000

źródło: ZGK

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2015-2019

Miasto Radlin w latach 2015-2019 planuje sprzedaż 2 mieszkań z zasobów komunalnych :

1) mieszkanie przy ul. Henryka Sienkiewicza,

2) mieszkanie przy ul. Wojciecha Korfantego.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

1. Polityka czynszowa Gminy w latach 2015 - 2019 zmierzać będzie w kierunku uzyskania stawki czynszu na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów utrzymania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy uwzględniającego odpowiedni poziom nakładów na remonty.

2. Wysokość stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy ustala Burmistrz Radlina w drodze zarządzenia, uwzględniając zasady określone w niniejszym rozdziale.

3. Do czasu osiągnięcia czynszów na poziomie niezbędnym do utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy, różnica wynikająca z potrzeb finansowych i faktycznych wpływów czynszowych będzie uwzględniana w planach budżetowych Gminy.

4. W celu zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, prognozuje się stopniowy wzrost stawki bazowej czynszu w kolejnych latach realizacji Programu. W tym celu Burmistrz Radlina może podwyższyć stawkę czynszu każdego roku.

5. Wysokość czynszu regulowanego powinna zmierzać do wysokości 2% wartości odtworzeniowej 1m2

p.u. budynku mieszkaniowego ogłaszanej dla województwa śląskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wprowadza się zmianę stawki czynszu.

6. Dla ustalenia stawki czynszu obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy, uwzględnia się czynniki obniżające i podwyższające jej wysokość.

7. Procentowe zróżnicowanie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu uwzględnia poniższa tabela:

L.p.

Stan wyposażenia mieszkań w urządzenia techniczne

Stawka bazowa(%)

1

Mieszkanie wyposażone kompletnie- łazienka, CO, gaz

100 %

2

Mieszkanie z łazienką i CO lub gaz

85 %

3

Mieszkanie z łazienką bez CO i gazu

70 %

4

Mieszkanie tylko z wc

60 %

5

Mieszkanie z instalacją wod-kan, wc na korytarzu

50 %

6

Lokale socjalne/ pomieszczenia tymczasowe

50% wartości pkt. 5

7.

Dodatek za mieszkanie w centrum (dotyczy pkt 1-5)

+ 10 %

8.

Dodatek za mieszkanie nie na parterze lub kondygnacji powyżej 5 w budynkach bez windy (dotyczy pkt 1-5)

+ 5%

9.

Dodatek za mieszkanie o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 (dotyczy pkt 1-5)

+ 30%

8. Dopuszcza się zastosowanie obniżek czynszu. Obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek mogą być udzielane najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Radlin w przypadku, jeżeli stawka czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie co najmniej 1,1% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.

9. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu o której mowa w pkt. 8 jest zobowiązany do złożenia stosownego wniosku o jej przyznanie. Obniżka czynszu może zostać udzielona najemcy, który spełni kryteria dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżki czynszu przewidziane w uchwale przyjętej w oparciu o art. 21 ust.1 pkt.2 i ust.3pkt.1 ustawy.

10. W celu odzyskania należności min. w postaci zaległości lokatorów w opłatach z tytułu najmu oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych, zaległości powstałych na skutek wypłaty odszkodowań właścicielom za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku prowadzone są działania windykacyjne polegające w szczególności na:

1) podejmowaniu czynności przedsądowych zmierzających do dobrowolnej spłaty długu poprzez kierowanie do dłużników monitów i wezwań do zapłaty oraz poprzez telefoniczne kontakty,

2) podejmowaniu czynności związanych ze skierowaniem spraw na drogę sądową i egzekucyjną, w sytuacji kiedy działania z zakresu czynności przedsądowych nie przynoszą efektów.

11. Mając na uwadze potrzebę wdrażania rozwiązań umożliwiających przeciwdziałanie problemowi narastania zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, na podstawie i w granicach określonych w przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, określających zasady udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, możliwe jest udzielenie osobom, które nie regulują w terminie należności związanych z używaniem lokalu wchodzącego w skład zasobu pomocy w formie:

1) rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego (odszkodowania),

2) odroczenia terminu zapłaty,

3) umorzenia tych należności.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

1. Zarząd mieszkaniowym zasobem Gminy sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie , który ponosi też pełną odpowiedzialność za utrzymanie budynków, poza budynkami przy ul. Rogozina 53 i ul. Makuszyńskiego 17 - tzw. "Domy Nauczyciela", którymi zarządza Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie.

2. Na poszczególne budynki sporządzane są plany inwestycyjne lub remontowe.

3. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy obejmują m.in. :

1) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych, remonty, konserwacja i modernizacje lokali i budynków,

2) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń komunalnych i zieleni,

3) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu,

4) pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali.

4. W latach 2015 - 2019 nie planuje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym

zasobem Gminy.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2015-2019 w

Przychody

2015

2016

2017

2018

2019

Czynsze za l. mieszkalne

716.000

751.800

789.390

828.859

870.301

Czynsze za l. użytkowe

208.000

211.203

214.455

217.758

221.111

Czynsze za garaże

33.000

34.650

36.382

38.201

40.111

Budżet gminy-inwestycje

340.000

275.000

520.000

420.000

413.000

Środki zewnętrzne

1.062.500

90.000

531.250

531.250

Ogółem przychody

1.297.000

2.425.153

2.091.477

2.036.068

1.544.523

źródło: ZGK

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty w

Koszty zł./lata

2015

2016

2017

2018

2019

Koszty remontów i modernizacji budynków komunalnych

125.000

131.000

137.000

144.000

151.000

Bieżąca eksploatacja

315.000

330.000

346.000

363.000

381.000

Zarząd budynkami komunalnymi

61.000

64.000

67.000

70.000

74.000

Inwestycje

340.000

1.427.500

1.051.250

951.250

413.000

Razem koszty

841.000

1952.500

1.601.250

1.528.250

1.019.000

źródło: ZGK

Rozdział 8.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Radlin

1. Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Radlin :

1) dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy poprzez racjonalne przeprowadzanie napraw i remontów lokali mieszkalnych oraz dochodzenie do założonych standardów,

2) stałe monitorowanie, inwentaryzowanie i aktualizacja zasobu,

3) dążenie do poprawy stanu technicznego, estetycznego oraz zakresu wyposażenia lokali mieszkalnych w instalacje i urządzenia,

4) kompleksowa i dokładna weryfikacja wniosków osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową,

5) bieżąca windykacja należności czynszowych oraz podejmowanie innych działań w celu zapewnienia terminowego regulowania należności z tytułu czynszów.

2. Niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali. Według regulacji prawnych zawartych w przepisach ustawy, jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest zobowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż okres jednego roku. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy. W przypadku podjęcia decyzji o konieczności wykonania kapitalnego remontu Gmina zapewni uprawnionym lokale zamienne korzystając z własnego zasobu mieszkaniowego lub poprzez wynajem od innych właścicieli.

3. W okresie obowiązywania programu Miasto Radlin planuje sprzedaż 2 mieszkań z zasobów komunalnych.

4. Gmina będzie realizowała w miarę możliwości finansowych dążenie do zwiększenia mieszkaniowego zasobu m.in. poprzez:

1) adaptacje pomieszczeń niemieszkalnych,

2) nabywanie budynków z przeznaczeniem ich na lokale socjalne,

3) wynajem od innych właścicieli.

5. Miasto Radlin będzie podejmowało działania prowadzące do ponownego zasiedlenia lokali mieszkalnych uzyskanych w wyniku naturalnego ruchu ludności.

6. W celu odzyskiwania lokali socjalnych, Gmina za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej będzie realizowała politykę polegającą na weryfikacji tytułów prawnych do zajmowanych lokali, wizji w terenie celem potwierdzenia faktycznego stanu zamieszkiwania oraz kierowaniu na bieżąco na drogę postępowania sądowego wniosków o opróżnienie lokalu.

7. Miasto Radlin nadal będzie podejmowało działania zmierzające do realizacji wyroków bez uprawnienia do lokalu socjalnego, zapewniając miejsca noclegowe w placówkach odpowiadających wymogom tymczasowego pomieszczenia.

8. Miasto Radlin będzie kontynuowało działania polegające na wynajmowaniu lokali mieszkalnych od innych właścicieli (głównie działających na terenie Gminy Spółdzielni Mieszkaniowych), celem ich podnajęcia osobom uprawnionym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe