Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 71/X/2015 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włodowice w wysokości:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 654 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 946 zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 1076 zł

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

856

1 047

13

14

872

1 229

14

15

936

1 284

15

1 041

1 545

Trzy osie

12

17

1 047

1 409

17

19

1 115

1 465

19

21

1 228

1 521

21

23

1 351

1 654

23

25

1 465

1 847

25

1 654

1 939

Cztery osie i więcej

12

25

1 576

1 746

25

27

1 634

1 926

27

29

1 690

2 107

29

31

1 949

2 860

31

1 949

2 860

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 183

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki określa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

936

1 115

18

25

1 171

1 351

25

31

1 409

1 576

31

1 833

2 275

Trzy osie i więcej

12

40

1 634

2 107

40

2 028

2 906

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 585 zł

6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

585

699

18

25

643

766

25

699

821

Dwie osie

12

28

766

879

28

33

845

1 115

33

38

1 115

1 521

38

1 409

1 938

Trzy osie i więcej

12

38

982

1 171

38

1 171

1 597

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 901 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 284

§ 2. Traci moc UCHWAŁA Nr 304/XL/2014 Rady Gminy Włodowice z dnia 05.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe