Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 74/X/2015 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Włodowice oraz nadania jej Statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Radę Seniorów Gminy Włodowice.

§ 2. Nadaje się Statut Radzie Seniorów Gminy Włodowice określający tryb wyboru jej członków i zasady działania w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik do Uchwały Nr 74/X/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 listopada 2015 r.

STATUT RADY SENIORÓW GMINY WŁODOWICE

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Rady Seniorów Gminy Włodowice, zwany dalej Statutem, określa tryb wyboru i powołania członków Rady Seniorów Gminy Włodowice oraz zasady jej działania.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Seniorów Gminy Włodowice,

2. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Włodowice.

3. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Włodowice,

4. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Włodowice.

Rozdział II Kadencja, skład i sposób powoływania Rady

§ 3. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

2. Kolejne wybory do Rady zarządza się nie później niż 2 miesiące przed upływem kadencji Rady.

3. Rada składa się z 9 osób.

4. Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Rady poprzez publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Włodowice.

5. Zgłoszenia kandydatów do Rady przyjmowane są w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przyjmowaniu zgłoszeń.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady winny zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata,

2) datę urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) zgodę na kandydowanie,

5) krótki opis dotychczasowej działalności zawodowej i społecznej kandydata, w szczególności na rzecz osób starszych.

7. W przypadku zgłaszania kandydatów przez podmioty działające na rzecz osób starszych należy dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający desygnowanie przedstawiciela przez zgłaszający podmiot.

8. Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić jednego kandydata.

9. Zgłoszenie kandydata dokonane niezgodnie z wymogami określonymi w ust.6 podlega odrzuceniu.

10. Członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Wójta w drodze zarządzenia na podstawie przyjętych zgłoszeń z uwzględnieniem zasady reprezentatywności oraz aktywnej współpracy podmiotu z gminą Włodowice.

11. Wójt może odwołać członka Rady w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji członka Rady,

2) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia członka Rady w jej pracach,

3) działania członka Rady sprzecznego z prawem.

12. Skład Rady może być uzupełniany w trakcie kadencji, spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów na członków Rady trwającej kadencji, w przypadku śmierci lub odwołania członka Rady.

13. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całej Rady.

Rozdział III Zasady działania Rady

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt w terminie 30 dnia od dnia jej powołania.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie - większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, w głosowaniu jawnym - Przewodniczącego Rady, Zastępcę oraz Sekretarza.

3. Odwołanie osób pełniących funkcje wymienione w ust.2 następuje w trybie Właściwym dla ich powołania.

§ 5. 1. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Rady, a szczególności zwołuje posiedzenia ustalając termin i porządek obrad oraz prowadzi obrady.

2. Posiedzenie Rady może być zwołane także na wniosek 1/3 składu Rady oraz na wniosek Wójta.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich, co najmniej połowa składu Rady.

5. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane osoby niebędące członkami Rady.

6. Posiedzenia Rady zwołuje się, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów mających być przedmiotem obrad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec skróceniu.

7. W okresie między posiedzeniami Rady Przewodniczący Rady lub Zastępca może zwrócić się do członków Rady o wyrażenie opinii w danej sprawie.

8. Rada działa zgodnie z uchwalonym przez siebie planem pracy, z uwzględnieniem spraw jej przedłożonych.

9. Rada wyraża swoje stanowiska, opinie i wnioski w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

10. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.

11. Termin wyrażenia przez Radę opinii w przedkładanych jej sprawach, wynosi 14 dni od dnia przedłożenia jej w sposób ustalony z Przewodniczącym Rady, projektu stosownego dokumentu.

12. Brak opinii Rady w terminie, o którym mowa w ust.11 oznacza rezygnację Rady z prawa do wyrażenia opinii.

§ 6. 1. Z przebiegu posiedzenia Rady jej Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady.

2. Załącznikami do protokołu są: lista obecności członków Rady, innych zaproszonych osób oraz podjęte uchwały.

3. Przewodniczący Rady przekazuje podjęte uchwały Wójtowi oraz Radzie Gminy.

4. Rada sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przekazuje Wójtowi oraz Radzie Gminy.

§ 7. 1. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia wskazana przez Wójta Gminy komórka organizacyjna Urzędu Gminy.

2. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe