Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 76/X/2015 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach, przyjętego uchwałą Nr 48/VII/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015r. w ten sposób, że:

1. w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora".

2. w § 2 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zadań Biblioteki i Filii należy".

3. w § 2 ust. 2 pkt 3 skreśla się wyrazy:

"naukowo-badawczej".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"W skład Biblioteki wchodzi Filia w Rudnikach, ul. Szkolna 11".

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

"1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Przychodami Biblioteki są: dotacje przyznane przez Organizatora, wpływy uzyskane z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz inne źródła.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie Gminy.

4. Sprawozdanie roczne i bilans Biblioteki zatwierdza Wójt Gminy".

6. § 6 dodaje się ust 4 w brzmieniu:

"4. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej Biblioteka może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe