Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/93/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ),

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XIX/219/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe