Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/117/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 17 poz. 95 z późn. zmian.), art.15 ust. 1, art.19 pkt.1 lit.a), pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (MP poz. 735 z 2015r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wyry:

1) wprowadza opłatę targową na terenie Gminy Wyry;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Wyry wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej w 2016r. w wysokości przedstawionej w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Wyry lub na jej rachunek bankowy albo w drodze inkasa.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Małgorzacie Walasz.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż zniczy i kwiatów przed cmentarzami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Załącznik do Uchwały Nr XII/117/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 listopada 2015 r.

1) Dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie Gminy Wyry na gruntach stanowiących własność prywatną i w pozostałych miejscach Gminy Wyry wynoszą:

Wyszczególnienie

Wysokość stawki dziennej opłaty targowej na 2016r.

1. przy sprzedaży wszelkich artykułów z ręki, ziemi, kosza, stolika, wiadra, wózka ręcznego, roweru, motoroweru, innego punktu sprzedaży:

- na powierzchni do 5 m2

26,00

- na powierzchni przekraczającej 5 m2, za każdy rozpoczęty m2

6,00

2. przy sprzedaży z samochodu

42,00

3. przy sprzedaży z przyczepy

30,00

4. przy sprzedaży z samochodu i przyczepy

72,00

2) W 2016 roku wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 758,47 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe