Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/118/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 465 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry u c h w a l a :

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (INRL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLV/384/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/118/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/118/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/118/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/118/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe