| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/120/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515); art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz. 1457 z póź. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala, co następuje:

§ 1. O przyznanie dotacji celowej mogą się ubiegać podmioty, które:

1) prowadzą na terenie gminy Wyry niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy,

2) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry,

3) złożą wniosek o udzielenie dotacji celowej w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

§ 2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej powinien zawierać :

1) imię i nazwisko lub nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry,

4) wyliczenie kosztów pobytu dziecka w żłobku,

5) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym,

6) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

7) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach danych wymienionych w punktach 1-6,

8) oświadczenie, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,

9) imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem o udzielenie dotacji.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest wyłącznie na sprawowanie opieki nad dzieckiem do zakończenia 3 roku życia.

2. Dotacja celowa przeznaczona jest wyłącznie na sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

3. Dotacja celowa nie może być wykorzystana na wydatki związane z wyżywieniem oraz na inwestycje, remonty, modernizacje, a także zakup środków trwałych.

§ 4. Ustala się wysokość dotacji celowej dla:

1) podmiotów prowadzących żłobki - w kwocie 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

2) podmiotów prowadzących kluby dziecięce - w kwocie 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 5. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego w trakcie miesiąca kalendarzowego kwota dotacji celowej, o której mowa w §4, będzie naliczona proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu, w którym to dziecko było objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

§ 6. 1. Podmiot ubiegający się o dotację przedkłada w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, w którym dziecko uczęszczało do żłobka lub klubu dziecięcego, wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z ilością dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1.

2. Dotację celową przekazuje się w transzach miesięcznych w wysokości uzależnionej od liczby dzieci objętych opieką w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy, do 15 dnia następnego miesiąca, na wniosek złożony przez dotowanego. W przypadku złożenia przez dotowanego wniosku po 5 dniu roboczym danego miesiąca transza dotacji zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4.

3. Wniosek o wypłatę dotacji celowej za miesiąc grudzień należy złożyć do 15 grudnia danego roku wraz ze stosowną prognozą na miesiąc grudzień. Dotacja celowa za miesiąc grudzień danego roku będzie przekazywana do 27 grudnia danego roku.

4. Jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie złoży wniosku lub wniosków o wypłatę dotacji celowej, o której mowa w ust. 1-3 najpóźniej do 15 grudnia danego roku - nie nabywa prawa do dotacji celowej za dane miesiące.

§ 7. 1. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku. Poprzez wykorzystanie rozumie się sumę wydatków poniesionych i wydatkowanych przez podmiot, na cele określone w §3 ust. 1 i 2.

2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do rozliczenia dotacji celowej za dany rok w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) liczbę dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w podziale na poszczególne miesiące,

2) zestawienie faktur, rachunków, list płac oraz innych dowodów księgowych, rozliczanych ze środków dotacji z uwzględnieniem rodzajów wydatków pokrytych z dotacji celowej w podziale na następujące grupy wydatków: wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie), najem, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz pozostałe wydatki bieżące (specyfikacja).

4. Kwotę podlegającą rozliczeniu stanowi suma wszystkich miesięcznych transz dotacji celowej przekazanych na rachunek bankowy żłobka lub klubu dziecięcego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej stanowi załącznik numer 2.

5. W przypadku zakończenia działalności przez żłobek, lub klub dziecięcy w trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie wykorzystania dotacji celowej następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji celowej.

§ 8. Dotacja celowa lub jej część niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. 1. Podmiot ubiegający się o dotację celową na rok 2016 składa wniosek, o którym mowa w § 2, w terminie do 90 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

2. Dotacja celowa będzie mogła być udzielona od następnego miesiąca po miesiącu, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem §10.

§ 10. Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy Wyry.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/120/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji celowej na dofinansowanie sprawowania opieki nad dziećmi

1) Imię i nazwisko lub nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2) Nazwa i siedziba żłobka lub klubu dziecięcego:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3) Liczba dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu ogółem ........................................ objętych opieką, w tym:

a) korzystających z pełnego miesiąca ..............................................................................................................,

b) korzystających z niepełnego miesiąca ................................................................, z podaniem okresu rozpoczęcia/zakończenia opieki.

4) Wysokość wnioskowanej transzy dotacji ................................................. zł.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis osoby uprawnionej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/120/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 listopada 2015 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu Gminy Wyry w .......... roku

1) Imię i nazwisko lub nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2) Nazwa i siedziba żłobka lub klubu dziecięcego:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3) Dane o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym:

Lp

Miesiąc

Liczba dzieci objętych opieką

Kwota dotacji celowej

otrzymanej

wykorzystanej

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Kwota dotacji celowej ogółem:


4) Rozliczenie wykorzystania dotacji w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków finansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej:

Lp

Rodzaj oraz numer dokumentu księgowego

Data wystawienia dokumentu

Przedmiot dokonanego zakupu lub płatności

Całościowa kwota wynikająca z dokumentu

Kwota pokryta ze środków pochodzących z dotacji

Kwota pokryta ze środków własnych

Data realizacji płatności

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis osoby uprawnionej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Markowicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »